ilustarcja

Bezpieczeństwo wykonywanej pracy w gospodarstwie rolnym zależy przede wszystkim od postawy rolnika oraz jego świadomości dotyczącej występujących zagrożeń w miejscu jego życia i pracy. Z informacji jakie posiada Placówka Terenowa KRUS w Myślenicach wynika, iż jedną z liczniejszych grup wypadkowych, są zdarzenia związane z obsługą zwierząt gospodarskich. W czasie dojenia, karmienia i zabiegów higienicznych często dochodzi do uderzeń, przygnieceń i pogryzień przez zwierzęta. Podczas obsługi zwierząt odnotowywane są również upadki osób na zanieczyszczonych karmą lub odchodami korytarzach, a także uderzenia i przygniecenia przez urządzenia służące do przygotowywania karm. Można tutaj pokusić się o stwierdzenie, że podczas wykonywania tych najprostszych czynności związanych z obsługą zwierząt, często wkrada się rutyna o czym przekonała się jedna z bohaterek publikacji wydanej przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie „Z szacunkiem ku przestrodze”, która w ten sposób opisuje swoje zdarzenie:

 „Tego dnia miałam wraz z synem wyrzucać obornik. Przywiozłam worki od sąsiadów  i zabraliśmy się do pracy. W wykonywane wielokrotnie, jednakowe czynności chyba wkradła się rutyna. Ułamek sekundy, chwilowy brak czujności zdecydowały o reszcie mojego życia. Poślizgnęłam się przechodząc obok rozrzutnika. To wystarczyło, żeby maszyna wciągnęła mi rękę.” 

Przebywając na terenie własnego gospodarstwa, wydawać się nam może, że zwierzęta, z którymi obcujemy na co dzień są spokojne i nie dopuszczamy do siebie myśli, że mogą stać się one śmiertelnie niebezpieczne. Jednak do głównych przyczyn niebezpiecznych wydarzeń z udziałem zwierząt zaliczamy niewłaściwy sposób obsługi, reakcję na nieznane bodźce i otoczenie (podejście do zwierząt bez uprzedzenia, hałas, ból, strach), narowistość i agresja zwierząt czy też nieodpowiednie warunki bytowania  ( brak dostępu do wody czy też paszy). Dlatego też jedną z podstawowych umiejętności każdego rolnika powinna być bezpieczna i troskliwa obsługa zwierząt. Ograniczy to ryzyko niebezpiecznych zdarzeń, które kończą się dotkliwymi urazami.

Obsługując zwierzęta powinnyśmy przestrzegać kilku zasad:

  • uprzedzaj zwierzęta głosem, gdy się zbliżasz;
  • nie wchodź między zwierzęta bez ostrzeżenia a jeśli wchodzisz między zwierzęta, oswajaj je dotykiem;
  • nie podchodź bez ostrzeżenia do zwierząt od tyłu;
  • nie pracuj ze zwierzętami po spożyciu alkoholu;
  • nie pozwalaj na bezmyślne drażnienie zwierząt i znęcanie się nad nimi;
  • zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy ze zwierzętami silnymi, np. ogierami i karmiącymi matkami, końmi młodymi lub po dłuższym okresie bezczynności;
  • do wyprowadzania zwierząt na pastwisko używaj gładkich (pozbawionych węzłów), mocnych linek, powrozów lub łańcuchów; nie okręcaj ich wokół dłoni;
  • aby nie pokaleczyć siebie i zwierzęcia, nie używaj łańcuchów naprawianych prowizorycznie, np. związanych drutem.

Należy również zwrócić uwagę, że obsługa zwierząt wiąże się również z ryzykiem chorób odzwierzęcych, którymi można się zarazić poprzez kontakt ze skażonym nawozem, wodą, ziemią, paszą, śliną. Do tych chorób zaliczamy m.in: boreliozę, tężec, gruźlicę, toksoplazmozę. To jedne z najczęściej rozpoznawalnych chorób u ludzi.

W celu zapobiegania i profilaktyce chorób odzwierzęcych należy podkreślić, że zachowania ludzi odgrywają niezwykle ważną rolę, dlatego też  należy przestrzegać kilku ważnych zasad:

- nie dotykaj ust i oczu nieumytymi rękami;

- nie jedz brudnymi rękami;

- nie używaj w domu naczyń służących do pojenia zwierząt;

- pamiętaj, że chore zwierzę (i produkty pochodzące od niego) może zarazić nie tylko pozostałe zwierzęta, ale i człowieka.

 W celu poprawy bezpieczeństwa pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich nie jest wymagany duży nakład finansowy a jedynie wiedza dotycząca obowiązujących zasad bhp przy obsłudze danego gatunku oraz zachowanie podstawowych zasad higieny podczas pracy ze zwierzętami.

 

Anna Szilder 

Starszy Specjalista

Placówki Terenowej KRUS w Myślenicach

ilustracja

Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wydłużony do 17 czerwca 2020 r.

  Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 Uprzejmie informuję, że decyzją Prezesa ARiMR, w myśl art. 67a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z późn. zm.), wprowadzonego art. 53 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) wydłużeniu ulega termin, do którego mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. naboru. Pierwotnie obowiązujący termin trwania naboru zostaje przedłużony do dnia 17 czerwca 2020 r. włącznie.

 Formularze: wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), wniosku o płatność (WoP) wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl w zakładce „Pobierz wniosek”.

 Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosków dokumentacją w ramach przedmiotowego naboru mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zgodnie z trybem określonym w art. 42b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z późn. zm.).

 Informacje na temat operacji typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” zostały zamieszczone na stronie www.arimr.gov.pl. Można je również uzyskać w oddziałach regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

ilustracja pomoc telefoniczna

W Małopolsce 16 kwietnia 2020 roku uruchomiona została infolinia z pomocą techniczną dla rolników składających wnioski o dopłaty przez internet. W ramach niej działają specjalne numery telefonów, pod którymi nasi pracownicy udzielają informacji na temat obsługi aplikacji eWniosekPlus. Z ich pomocą, krok po kroku, można skutecznie wypełnić i wysłać wniosek.  

ilustracja

 Nawet do 500 tys. zł na modernizację gospodarstw rolnych – obszar d.  Od 31 marca do 29 maja 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych".