ilustracja komunikat

Wójt Gminy Tokarnia zwraca się do wszystkich przedsiębiorców, którzy mają wpis do działalności regulowanej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków do udzielenia informacji jak kształtuje się koszt transportu z gminy Tokarnia do każdej zlewni określonej w pozwoleniu.

ilustracja informacja Wójta

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn zm.) Gmina Tokarnia ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odebranie odpadów komunalnych.