Logo Ministerstwa Sprawiedliwości

Od 1 stycznia 2020 na terenie Powiatu Myślenickiego będzie działać pięć punktów pomocy prawnej. Trzy punkty które zlokalizowane są w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. K. Wielkiego 5 (pok. nr 4), Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Rynku 26, 32-410 Dobczyce oraz Gminie Lubień, 32-433 Lubień 50 będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną.

W dwóch pozostałych punkach zlokalizowanych w Urzędzie Gminy Siepraw przy ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw oraz w Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły”- Rynek 6, 32-440 Sułkowice świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Punkt w Sułkowicach będzie posiadał dodatkowo specjalizację dyżuru w zakresie nieodpłatnej mediacji, dyżur ten będzie pełniony w każdy czwartek.

Zmieniona ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( tekst jednolity Dz. U z 2019 poz. 294 z późn. zm) wprowadziła wiele udogodnień w dostępie do pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, jako zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty ma na celu zapewnienie osobom fizycznym jeszcze na etapie przedsądowym uzyskania porady prawnej lub wskazanie możliwości ugodowego załatwienia sporu bez konieczności występowania na drogę sądową.

Obowiązująca dotychczas ustawa gwarantowała dostęp do usług prawniczych jedynie ściśle określonej grupie osób, które nie miały możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej ze względu na swój status materialny lub sytuację życiową.  Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiło poszerzenie katalogu osób uprawnionych w taki sposób, że uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  


REJESTRACJA WIZYTY

Od stycznia 2019 r. przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się wyłącznie telefonicznie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu pod numerem Starostwa Powiatowego w Myślenicach (012) 274 97 59 w godzinach pracy Urzędu. W ramach telefonicznej rejestracji podana godzina jest godziną planowaną i może ulec zmianie.

    Kobiecie, która w jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością
    Co do zasady porady udzielane są osobiście przez profesjonalnych prawników ( adwokatów i radców prawnych) w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową(np. obłożnie chorych,) które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), którym może być udzielana nieodpłatna pomoc, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu wskazując preferowany sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Regulacja ta ma na celu dotarcie z pomocą do grup z ograniczoną możliwością kontaktu z udzielającymi porad w punktach.

Z ważnych powodów kolejność udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej może ulec zmianie.


ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ          

1) poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazanie sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację w ramach której osoba uprawniana zostanie poinformowana o :

  • możliwościach skorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
  • przygotowaniu projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
  • przygotowaniu projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
  • przeprowadzeniu mediacji, udzieleniu pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Lokalizacja i harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie myślenickim:

Pierwszy z punktów obsługiwany będzie przez Radców Prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie i zlokalizowany zostanie w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. K. Wielkiego 5 (pok. nr 4)   

Harmonogram dyżurów w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

Poniedziałek: od godz. 08: 00 do godz. 12:00  

Wtorek: od godz. 15: 00 do godz. 19:00

Środa od godz. 08: 00 do godz. 12:00

Czwartek od godz. 14: 00 do godz. 18:00

Piątek od godz. 12: 00 do godz. 16:00

 

Drugi z punktów obsługiwany będzie przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie i zlokalizowany zostanie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce Rynku 26, 32-410 Dobczyce

Harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

Poniedziałek od godz. 10: 00 do godz. 14:00    

Wtorek od godz. 14: 00 do godz. 18:00

Środa od godz. 14: 00 do godz. 18:00  

Czwartek od godz. 14: 00 do godz. 18:00

Piątek od godz. 08: 00 do godz. 12:00

 

Trzeci, Czwarty i Piąty z punktów, powierzone zostało organizacji pozarządowej „BARTEL” – Fundacji im. Profesora Kazimierza Bartla, z siedzibą przy ul. Wąwozowa 14, 31-752 Kraków. Punkty te obsługiwane będą przez Radców Prawnych/Adwokatów świadczących nieodpłatną pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediację.

Punkty te zlokalizowane będą:

Gminie Lubień - lokal znajdujący się w Lubniu 50, 32-433 Lubień,

Gminie Siepraw - lokal znajdujący się przy ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw

Gminie Sułkowice - lokal znajdujący się w Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły” Rynek 6, 32-440 Sułkowice

 

Harmonogram dyżurów w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

Urząd Gminy Lubień - lokal znajdujący się w Lubniu 50, 32-433 Lubień

Poniedziałek od godz. 8: 00 do godz. 12:00

Wtorek od godz. 8: 00 do godz. 12:00

Środa od godz.12: 00 do godz. 16:00

Czwartek od godz. 8: 00 do godz. 12:00

Piątek od godz. 8: 00 do godz. 12:00

Harmonogram dyżurów w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Urząd Gminy Siepraw - lokal znajdujący się przy ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw

Poniedziałek od godz. 9: 00 do godz. 13:00

Wtorek od godz. 13: 00 do godz. 17:00

Środa od godz. 9: 00 do godz. 13:00

Czwartek od godz. 13: 00 do godz. 17:00

Piątek od godz. 13.00 do godz. 17:00

Harmonogram dyżurów w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, dyżuru w czwartek zakresie nieodpłatnej mediacji

Gmina Sułkowice - lokal znajdujący się w Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły” Rynek 6, 32-440 Sułkowice

Poniedziałek od godz. 13: 00 do godz. 17:00

Wtorek od godz. 8: 00 do godz. 12:00

Środa od godz. 8: 00 do godz. 12:00

Czwartek od godz. 8: 00 do godz. 12: 00 - dyżur nieodpłatnej mediacji

Piątek od godz. 8: 00 do godz. 12:00

pozostałe informacje znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach: https://www.myslenicki.pl/wcag/index.php/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna