logo projektu

Projekt pn. „Rozwiń karierę – pokonaj barierę!"
Okres realizacji projektu 01.06.2023 r. – 30.06.2024 r. Cel projektu i planowane efekty - dlaczego realizujemy projekt i co chcemy osiągnąć.

Projekt ma przyczynić się do zwiększenia poziomu zatrudnienia w powiecie myślenickim oraz do nabycia przez jego uczestników i uczestniczki kwalifikacji lub kompetencji (to znaczy wiedzy i umiejętności), które są potrzebne do podjęcia pracy. Będziemy wspierać powstawanie nowych miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorczości (zakładanie działalności gospodarczej), w tym przedsiębiorczości kobiet.
Zakładamy, że w związku z udziałem w projekcie co najmniej 60% osób, które wezmą w nim udział podejmie pracę lub rozpocznie prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz co najmniej 20% uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje.

Wartość projektu – jaką kwotę pieniędzy możemy przeznaczyć na wsparcie wszystkich uczestników i uczestniczek.

Całkowita wartość projektu to 2 596 561,22 złotych, w tym 2 207 077,03 złotych to środki pochodzące z Funduszy Europejskich.

Grupa docelowa – kto może wziąć udział w projekcie.

W projekcie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach jako bezrobotne.
Pierwszeństwo do udziału mają osoby, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby w wieku 18 – 29 lat (do dnia poprzedzającego 30 urodziny), w szczególności z kategorii NEET (osoby, które nie uczą się w szkole lub uniwersytecie w trybie stacjonarnym („dziennie") ani podczas ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu, którego celem było uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, które było finansowane ze środków, publicznych),
 • osoby długotrwale bezrobotne, (które pozostają w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej (od dnia 50 urodzin),
 • kobiety,
 • migranci (w tym z Ukrainy).

WAŻNE! Nie możesz wziąć udziału w projekcie jeżeli jesteś uczestnikiem/uczestniczką innego projektu aktywizacji społeczno-zawodowej, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Zadania, które będą realizowane – z czego możesz skorzystać

Biorąc udział w projekcie otrzymasz trzy formy wsparcia, w tym obowiązkowo pośrednictwo pracy. Kolejne elementy będą wynikać z barier, które utrudniają Ci podjęcie zatrudnienia (np. w przypadku braku doświadczenia zawodowego możesz zostać skierowany np. na staż).
Poza pośrednictwem pracy możesz skorzystać m.in. z:

 • poradnictwa zawodowego,
 • szkolenia,
 • stażu zawodowego,
 • współfinansowania kosztów zatrudnienia – prace interwencyjne,
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • podjęcia zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • bonu na zasiedlenie
 • pozostałych form, o których mowa w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 735), z wyłączeniem robót publicznych.

Wśród wszystkich osób do 30 roku życia będziemy badać poziom umiejętności cyfrowych (np. posługiwanie się komputerem i innymi urządzeniami elektronicznymi, bezpieczne korzystanie z internetu, aplikacji i oprogramowania, nowych inteligentnych technologii cyfrowych, wyszukiwanie informacji, rozumienie jej, a także selekcja itd.). W razie potrzeby uzupełnienia ich poziomu, uczestnik lub uczestniczka może zostać skierowany/ skierowana na odpowiednie szkolenie.

Kiedy i jak można się zgłosić do udziału w projekcie

Rekrutację do projektu prowadzimy od 01.06.2023 roku w sposób ciągły, w całym okresie realizacji projektu, do wyczerpania limitu środków finansowych.
Jeżeli chcesz wziąć udział w projekcie skontaktuj się z pracownikiem Urzędu Pracy, wyznaczonym dla Ciebie jako doradca klienta (osoba, do której zgłaszasz się na wyznaczony „termin", z którą realizujesz indywidualny plan działania) i zgłoś chęć udziału.

 • Edyta Nowicka-Opryszek tel. 12 372 96 24
 • Angelika Żądło-Dąbrowska tel. 12 372 96 23
 • Rafał Pochopień tel. 12 372 96 22
 • Joanna Kęsek tel. 12 372 96 17
 • Aneta Żurek tel. 12 271 06 30
 • Iwona Urbaniak tel. 12 271 01 44

Możesz skontaktować się także z koordynatorem projektu, który udzieli Ci wszelkich informacji: Kinga Funek tel. 12 372 96 35
Swoje pytania możesz również kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, seniorem/seniorką, albo inną osobą o szczególnych potrzebach, możesz wskazać jakie szczególne usługi związane z Twoim udziałem w projekcie powinniśmy zapewnić. Może to być np. skorzystanie z tłumacza języka migowego (PJM/ SJM), pętla indukcyjna, dostosowanie wielkości czcionki drukowanych dokumentów – powiększenie tekstu,wparcie asystenta.
Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywa się w formie konkursowej. Terminy oraz godziny składania wniosków będą ogłaszane na tablicach informacyjnych Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu[1], z co najmniej 14-dniowym terminem naboru.

Do współpracy przy realizacji projektu zapraszamy również pracodawców i przedsiębiorców – oferujemy wysokie dopłaty do wynagrodzeń i składek ZUS bądź środki na zakup niezbędnego sprzętu do stworzenia dodatkowego miejsca pracy, na którym zatrudniony/na zostanie uczestnik/uczestniczka projektu.