ilustracja magazyny energii

Gmina Tokarnia informuje, że przystępuje do przygotowania projektu  dofinansowanego z funduszy unijnych z pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania LGD Turystyczna Podkowa.

ilustracja kompostownik


Urząd Gminy w Tokarni informuje, że nabór chętnych mieszkańców na  kompostowniki został zakończony ze względu na wyczerpanie się puli kompostowników dostępnych w programie

ilustracja kompostownik

PROGRAM DOTACJI CELOWEJ NA ZAKUP PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA

Urząd Gminy w Tokarni rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń na bezpłatne użyczenie Mieszkańcom przydomowych kompostowników o pojemności minimum 720 litrów, które po upływie terminu obowiązywania umowy staną się własnością Właściciela nieruchomości
Przyjmowanie wniosków od 3 czerwca 2024 roku. Informacje pod numerem telefonu: 123728231.

Regulamin oraz wzór wniosku do pobrania
        
INFORMACJE DODATKOWE:

 • liczba kompostowników jest ograniczona
 • kompostownik można będzie odebrać po podpisaniu umowy użyczenia
 • kompostownik do odbioru będzie w pudełku i należy go samodzielnie zmontować na podstawie załączonej instrukcji montażu
 • kompostownik na postawie umowy użyczamy na 3 lata, po tym okresie przechodzi on na własność osoby podpisującej umowę
 • należy posiadać nieruchomość na terenie gminy oraz złożoną deklarację „śmieciową”
 • nie można mieć zaległości w opłatach za śmieci
  osoby które otrzymają kompostownik będą musiały składać corocznie ankietę dotyczącą bioodpadów
 • firma wywozowa nie będzie odbierać bioodpadów
 • sposób wykorzystywania kompostownika będzie kontrolowany
ilustracja kontrola szamb

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odgórnie nałożony został na Wójta obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Gmina Tokarnia, zgodnie z ww. ustawą, zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości dotyczących zawartych umów oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy Tokarnia lub przeprowadzonej na nieruchomości celem okazania:

 •  zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków
 • dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat, potwierdzenia). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Tokarnia rozpoczęli kontrole nieruchomości w tym zakresie.

Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do sierpnia 2024 r.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz regularnego opróżniania zbiorników. Obowiązek taki wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Tokarnia.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie wydane przez Wójta Gminy Tokarnia. 

Wykaz przedsiębiorców znajduje się na stronie:
https://bip.malopolska.pl/ugtokarnia,a,2223186,wykaz-firm-posiadajacych-zezwolenie-na-wywoz-nieczystosci-cieklych-z-terenu-gminy-tokarnia.html

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2024 r., poz. 399  ze zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny 500 - 5000 zł.

Uwaga:

1.      Każdy właściciel nieruchomości który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zobowiązany jest do posiadania umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz dowodów uiszczania opłaty za te usługi (zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  2024 r., poz. 399 ze zm.)).

2.      Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe musi być szczelny, bez możliwości wydostania się na zewnątrz lub do gruntu jego zawartości.

3.      Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do gruntu, rowów, zbiorników i cieków wodnych, kanalizacji deszczowych oraz wypompowanie lub wywożenie na pola, łąki czy do lasu.

Liczymy, że narzucone przez Ustawodawcę kontrole przebiegną sprawnie, przy dobrej współpracy z Państwem oraz wykażą jak najmniejsze nieścisłości.

Jeżeli mają Państwo wiedzę o nieścisłościach w swoich domowych instalacjach oraz dokumentach, prosimy o niezwłoczne przystąpienie do unormowania sytuacji. 

Więcej informacji udzielą pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Funduszy Pomocowych  tel. 12 3728231, pokój nr 6. 

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące kontroli pozbywania się nieczystości ciekłych

1.      Czy każdy mieszkaniec zostanie skontrolowany? 

Tak, kontroli podlegają właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy albo przydomową oczyszczalnię ścieków.

 2.      Czy jeśli mam faktury i dowody zapłaty czy to wystarczy do kontroli? 

Nie, podczas kontroli należy przedłożyć zarówno dowody uiszczania odpłat za usługi wywozu nieczystości ciekłych, a także umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości. 

 3.      Kto powinien zawrzeć umowę na wywóz nieczystości ciekłych?  

Umowa na wywóz nieczystości ciekłych powinna być zawarta przez właściciela nieruchomości.

 4.      Co mi grozi jeśli nie przedstawię dokumentów? 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r.,  poz. 399 ze zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny 500-5000zł .

 5.      Gdzie znajdę wykaz uprawnionych podmiotów do wywozu nieczystości ciekłych?

Wykaz uprawnionych podmiotów do wywozu nieczystości ciekłych znajduje się na stronie Urzędu Gminny Tokarnia: https://bip.malopolska.pl/ugtokarnia,a,2223186,wykaz-firm-posiadajacych-zezwolenie-na-wywoz-nieczystosci-cieklych-z-terenu-gminy-tokarnia.html

 6.      Z jakich przepisów wynika kontrola?

Zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9u Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt ma obowiązek dokonania kontroli w zakresie posiadanej umów i dowodów uiszczania opłat za usługi,