plakat programu Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

ilistracja posiłek

Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego  w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

logo Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni informuje, iż rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym -   Podprogram 2021 Plus.

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów mogą otrzymywać osoby/rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomoc społecznej tj.:

 • 1707,20 zł dochód dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1 320,00 zł na osobę w rodzinie.

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są skontaktować z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  (telefonicznie po numerem telefonu /012/ 274 70 63 lub osobiście) w celu spisania skierowania i sprawdzenia sytuacji dochodowej swojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

W ramach Podprogramu 2021 Plus osoby zakwalifikowane otrzymają artykuły spożywcze których maksymalna wartość może wynieść ok 9,20 kg na osobę, w tym:

 • powidła śliwkowe - 0,3 kg
 • makaron jajeczny świderki - 2 kg
 • mleko UHT - 2 l
 • szynka wieprzowa mielona - 0,9 kg
 • cukier biały - 2 kg
 • olej rzepakowy - 2 l

Termin rozpoczęcia realizacji dostaw poszczególnych artykułów spożywczych będzie uzależniony od terminu zawarcia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa umów z wykonawcami zamówień na dostawy poszczególnych artykułów spożywczych oraz umów z organizacjami partnerskimi.  

Kierownik GOPS w Tokarnia Aleksandra Majerek-Zięba

ilustacja informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni przeprowadza diagnozę potrzeb w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują:

 1. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
 2. motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
 3. nabywanie umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych,
 4. asystowanie w codziennych czynnościach życiowych,
 5. wspieranie psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

Niniejsza ankieta ma na celu uzyskanie informacji czy istnieje na terenie Gminy Tokarnia potrzeba udzielania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

https://forms.gle/WSVp3njdfeDWdgrh9

Aleksandra Majerek - Zięba
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni