Lasy zajmują  około 50% obszaru Gminy. Występuje w nich przewaga starszego drzewostanu. Są to przede wszystkim lasy mieszane, chociaż można również spotkać duże zespołu buków jak np. Bukowiec na Jaworzynach w Zawadce. W lasach dominują świerki, jodły, modrzewie, sosny, buki, brzozy i olchy.

Pokrywają one głównie okoliczne szczyty i wzniesienia. Na łąkach i polanach występuje duże bogactwo roślin, w tym również gatunki chronione: krokusy, storczyki czy dziewięćsiły bezłodygowe. W lasach rośnie także wiele krzewów, wśród nich: leszczyna, malina, kalina, bez czarny i kolorowy, tarnina, jeżyna czy ostrzyna. Natomiast w poszyciu leśnym rosną głównie borówki, zawilce, przylaszczki, dziurawce, niezapominajki i sasanki.  Na szczycie Koskowej Góry można podziwiać połacie rozsiewającego niezwykłą woń wrzosu.

Obszar gminy leży w obrębie geobotanicznego Okręgu Beskidów, zaliczanego do  Działu  Karpat  Zachodnich  Podprowincji  Karpackiej  i  Środkowoeuropejskiej  Prowincji Górskiej.  Przynależność  geobotaniczną  potwierdza  m.in.  występowanie  gatunków  roślin właściwych tylko dla powyższych jednostek, np. rzeżucha trójlistkowa (Cardamine trifolia) i fiołek  błotny  (Viola  palustris).  Z  gatunków  charakterystycznych  raczej  dla  wschodniego odcinka  Karpat  wystepuje  Żywokost  sercowaty  (Symphytum  cordatum  W.K.)  i  bluszczyk kosmaty (Glechoma hirsuta W.K.). Z gatunków subalpejskich występuje tylko modrzyk górski (Mulgedium  alpinum);  spotykany  na  Kotoniu.  Zanotowano  gatunki  reglowe,  m.in.:  parzydło leśne (Aruncus silvester), wierzbówka nadrzeczna (Chamaenerion palustre), szafran spiski (Crocus scepusienisis),  lepiężnik  wyłysiały  (Petasites  Kablikianus  Tausch),  starzec  Fuchsa (Senecio Fuchsii).

Około 40 gatunków roślin występujących na terenie Naszej Gminy jest objętych ochroną. Należą do nich m.in.: bluszcz pospolity dziewięćsił bezłodygowy, goryczka orzęsiona, lilia złotogów, kukułka plamista, storczyk męski, wawrzynek wilcze łyko, śnieżyczka przebiśnieg.