logo programu

Klaster Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa powstał pięć lat temu, z inicjatywy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa przy udziale Gmin z obszaru działania LGD.

Działania realizowane w ramach klastra pomagają zrzeszonym gminom oraz ich mieszkańcom pozyskiwać dofinansowanie ze środków Unii Europejskich na zadania wpisujące się w politykę energetyczną i klimatyczną.

Osoby planujące inwestycje w Odnawialne Źródła Energii lub przeprowadzenie modernizacji instalacji CO, CWU w zakresie montażu:

 1. instalacji fotowoltaicznej (budowa lub rozbudowa)
 2. pompy ciepła gruntowej
 3. pompy ciepła powietrznej
 4. kolektorów słonecznych
 5. magazynu ciepła lub energii elektrycznej
 6. systemu zarządzania energię domową (HMS, EMS)

oraz zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach przygotowywanego przez Klaster Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa projektu parasolowego  prosimy o wypełnienie ankiety: http://keotp.box184.eu/eucf/ankieta-zgloszenia-do-projektu  

Obecnie dobiegła końca realizacja projektu „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa”. Budżet projektu wynosił 23 222 049,08 zł, a koszty kwalifikowane 21 188 799,51 zł, w tym  12 713 279,71 zł dofinansowania uzyskanego dzięki stworzeniu Klastra Energii Odnawialnej. Realizowany projekt dotyczył zarówno w obiektów publicznych (Gmin Dobczyce i Lubień) jak i prywatnych obiektów mieszkańców całego obszaru działania Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa.

W ramach projektu zamontowano 1606 instalacji OZE, z czego 14 o łącznej mocy 0,31 MWp na budynkach użyteczności publicznej oraz 1592 instalacji na budynkach prywatnych w tym:

 1. a) 468 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 2,75 MW,
 2. b) 219 pomp ciepła o łącznej mocy 0,56 MW,
 3. c) 905 mikroinstalacji pv o łącznej mocy 4,34 MWp

 

Gmina

Ilość

KOSZTY KWALIFIKOWANE INSTALACJI

KWOTA DOTACJI

udział % w ilości

Dobczyce

176

2 233 281,00 zł

1 339 968,60 zł

11,06%

Lubień

387

4 650 336,00 zł

2 790 201,60 zł

24,31%

Pcim

298

3 369 425,00 zł

2 021 655,00 zł

18,72%

Raciechowice

103

1 467 913,00 zł

880 747,80 zł

6,47%

Siepraw

130

1 702 538,00 zł

1 021 522,80 zł

8,17%

Tokarnia

254

2 993 634,00 zł

1 796 180,40 zł

15,95%

Wiśniowa

223

2 727 447,00 zł

1 636 468,20 zł

14,01%

Myślenice

21

193 284,00 zł

115 970,40 zł

1,32%

suma

1592

19 337 858,00 zł

11 602 714,80 zł

100,00%

 Na koniec roku 2021 powstałe w wyniku realizacji projektu 587 mikroinstalacje pv  stanowiły blisko 20%  z 2 946 mikroinstalacji działających na obszarze Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa. W Dobczycach było to 13% mikroinstalacji, a w Tokarni i Lubniu ponad 30%.

wykres ilość instalacji OZE na obsazrze LGD Turystyczna Podkowa

 

 

2019

2020

2021

OZE TP

2021

udział

2021

Gmina

ilość szt

moc

ilość szt

moc

ilość szt

moc

ilość szt

moc

ilości

moc

Dobczyce

106

718,47

378

2 432,59

628

4 395,15

81

606,50

12,90%

13,80%

Lubień

57

403,28

255

1 518,40

472

3 027,98

146

823,76

30,93%

27,20%

Pcim

37

282,20

191

1 228,53

387

2 535,15

72

386,88

18,60%

15,26%

Raciechowice

72

463,11

205

1 380,84

375

2 827,25

46

300,70

12,27%

10,64%

Siepraw

30

203,32

164

1 141,55

312

2 229,21

41

234,36

13,14%

10,51%

Tokarnia

24

145,32

166

1 012,19

320

2 141,28

106

554,59

33,13%

25,90%

Wiśniowa

56

372,44

267

1 690,93

452

3 032,32

95

534,82

21,02%

17,64%

suma

382

2 588,13

1 626

10 405,02

2 946

20 188,31

587

3 441,61

19,93%

17,05%

Obecnie przygotowywane są kolejne projekty,  bowiem Klaster stanowi podstawę do prowadzenia wspólnych działań służących osiąganiu wyznaczonych celów, którymi są:

1) poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł;

2) wspólne i skoordynowane równoważenie podaży oraz zapotrzebowania na energię na obszarze klastra;

3) poprawa stanu środowiska na obszarze działania klastra, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz prowadzenie innych działań proefektywnościowych.

 Gmina Dobczyce, pełniąc rolę lidera, realizuje wspólnie z gminami tworzącymi Klaster Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa  “Program rozwoju zielonych inwestycji wokół Dobczyc”. Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem koncepcji inwestycyjnych na opracowanie , których otrzymaliśmy dofinansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF). Działaniami skierowanymi bezpośrednio do mieszkańców są:

 1. “Opracowanie koncepcji projektu parasolowego montażu nowych źródeł energii odnawialnej w budynkach mieszkalnych na obszarze działania Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa”;
 2. “Utworzenie wspólnoty energetycznej w oparciu o zainstalowane odnawialne źródła energii oferującej bilansowania energii wytworzonej i zużytej”.

Przygotowując projekt parasolowy, bazujemy na doświadczeniach ze zrealizowanego projektu  i chcemy, aby stanowił on kontynuację  prowadzonych działań. Liczymy, że z szansy skorzysta większa liczba naszych mieszkańców. Pomysł utworzenia wspólnoty energetycznej stanowi próbę wdrożenia rozwiązania pozwalającego obniżyć koszty korzystania z energii.

Odnośnie zakresu modernizacji obiektu, mieszkańcy mają różne potrzeby i trzeba przewidzieć możliwość dofinansowanie różnych elementów i eksperci pracujący nad nowym projektem potrzebują zebrać dane pozwalające na wstępne określenie zakresu zadania i szacunkowych  kosztów inwestycji. Na przygotowanie koncepcji inwestycyjnych, na warunkach określonych w umowie grantowej nr 2021- 219 „The development program of green investments around Dobczyce” zawartej pomiędzy Energie Cities i Gminą Dobczyce, otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 60 000 euro z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie jeszcze raz prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie http://keotp.box184.eu/eucf/ankieta-zgloszenia-do-projektu .