ilustracja ogłoszenie

 Na podstawie art. 11 pkt. 7 i art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2021 r. poz. 741, ze mianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze mianami),  w związku z Uchwałą Nr XVI/107/2020 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tokarnia, w dniach od 29.07.2021 do 18.08.2021 roku w budynku Urzędu Gminy Tokarnia, pok. 15 w godz. 800 - 1400

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.08.2021 roku, w budynku Urzędu Gminy Tokarnia, pok. 15.

Zgodnie z art..11 pkt. 8 w związku z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2021 r. poz. 741, ze zmianami), każdy, kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tokarnia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2021 roku . Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zmianami), uwagi dotyczące prognozy, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tokarnia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2021 roku. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380, pok. 13 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tokarnia.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będzie również w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tokarnia pod adresem https://bip.malopolska.pl/ugtokarnia. W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 zapoznanie się z formą papierową przedmiotowego projektu zmiany i prognozy, w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, możliwe jest po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr telefonu 12 2747 011.

                                                                                                                   Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ‑ RODO) oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zmianami), dalej jako ustawa o pzp, w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 17 pkt 9 tejże ustawy, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w uwagach jest Wójt Gminy Tokarnia z siedzibą 32-436 Tokarnia 380.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia zmiany studium, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o pzp, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia zmiany studium, mogą zostać przekazane:

1) organom władzy publicznej, w tym urzędowi wojewódzkiemu, oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Tokarnia przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Wójt Gminy Tokarnia, w tym do biura projektowego.

5. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia zmiany studium, będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.

6. Podane w uwagach dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.

7. Osoby, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia zmiany studium, mają prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;

3) do żądania usunięcia danych osobowych;

4) do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Podanie w uwagach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia uwagi do zmiany studium.

 

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), Wójt Gminy Tokarnia informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.