Można odwoływać się od decyzji wydanej przez Urząd w pierwszej instancji. Urząd umieszcza na decyzji informację o możliwościach odwołania się.

W pouczeniu takim Urząd określa, do jakiej instancji można się odwołać oraz w jakim terminie można wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do organu wyższej instancji w ciągu 14 dni, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.
Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji. Nie dotyczy to jednak tych decyzji, z których treści wynika, że mają być wykonane natychmiast lub ich natychmiastowe wykonanie następuje z mocy ustawy.
Podstawa prawna: art. 127 i nast. Kodeksu Postępowania Administracyjnego