ilustracja komunikat

Wójt Gminy Tokarnia ogłasza konkursy na kandydatów na stanowisko, - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni,  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Tokarni, Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Krzczonowie.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 ze zm.).

1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej,
ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
uzyskał:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

-przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.289 ze zm.),

11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz.672 ze zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym, co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1440 ze zm.),
w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz.1480 ze zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły.

2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia.

5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

6. W przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

-dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 ze zm.) lub

-dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego.

7. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.).

11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły urodzonego przed dniem1 sierpnia 1972 r.

12. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela.

13. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.

14. W przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.).

15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych.

Na żądanie organu prowadzącego szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów określonych w pkt 4-7, 12, 13.

 III. Oferty należy składać w terminie do dnia 23 marca 2022 roku w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i z odpowiednim dopiskiem dotyczącym szkoły:

- Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni,

- Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Tokarni,

- Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Krzczonowie

pocztą na adres: Urząd Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380, lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Tokarnia.

W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Nie dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.

 IV. Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tokarnia.

 V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie .

 Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

 

Wójt Gminy Tokarnia

Marek Kluska