ilustracja ogłoszenie

INFORMACJA

 Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia informuje, że XLVI  sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu:  26 maja  2023 r. o godz. 15-tej w lokalu Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w obronie dobrego imienia Świętego Jana Pawła II.

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Czarnej.   

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania dotacji z budżetu Gminy Tokarnia na realizację zadań inwestycyjnych polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne zwanego dalej "Gminnym programem wymiany kotłów". .  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2023 r.    

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

7. Przekazanie „ Raportu o stanie gminy za 2022”.

8. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Tokarnia za rok 2022

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

12. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia Jolanta Milewska

ilustracja komunikat Wójta

WÓJT GMINY TOKARNIA INFORMUJE, ŻE URZĄD GMINY BĘDZIE CZYNNYCH W DNIACH:

ilustracja komunikat Wójta

WÓJT GMINY TOKARNIA INFORMUJE, ŻE W DNIU 07 KWIETNIA 2023 ROKU  /TJ. WIELKI PIĄTEK/  URZĄD GMINY BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 12.00.

ilustracja ogłoszenie

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia informuje, że XLV  sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu:  27 marca  2023 r. o godz. 16-tej w lokalu Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego  zwalniania  z opłat, a także trybu ich pobierania

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni w 2022 roku.   

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia dla wybranych terenów – etap II  ( Załączniki do Uchwały pod projektami uchwał w BIP-ie).

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tokarnia  – aktualizacja na lata 2022-2027. ( Załącznik do Uchwały pod projektami uchwał w BIP-ie).

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2023 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej. ( Załączniki do Uchwały pod projektami uchwał w BIP-ie).

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2023 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach  z przeznaczeniem  na wydatki  majątkowe

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/2007 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie : Ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej , upowszechniana i ochrony kultury.

11. Sprawozdanie Wójta Gminy dla Rady Gminy Tokarnia z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny  w 2022 roku.

12.Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski.

14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

15. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia mgr Jolanta Milewska