ilustracja Ogłoszenie Wójta

Ogłoszenie o zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia dla wybranych terenów – etap II

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zmianami)  zawiadamiam o podjęciu w przez Radę Gminy Tokarnia w dniu 6 listopada 2023 r. uchwały o zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia dla wybranych terenów – etap II.

Z treścią przyjętego dokumentu można zapoznać się w:
1. siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380,

2. BIP-e Urzędu Gminy, www.tokarnia.info.pl

OGŁOSZENIE o zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia dla wybranych terenów – etap A

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zmianami)  zawiadamiam o podjęciu w przez Radę Gminy Tokarnia w dniu 6 listopada 2023 r. uchwały o zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia dla wybranych terenów – etap A.

Z treścią przyjętego dokumentu można zapoznać się w:
1. siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380,

2. BIP-e Urzędu Gminy, www.tokarnia.info.pl

Wójt Gminy Tokarnia Marek Kluska