ilustracja Komunikat Wójta

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym stanowiących mienie komunalne gminy Tokarnia

 

LP

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

Opis  nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Forma sprzedaży

Cena  nieruchomości

Termin zapłaty

1

działka Nr 2620

obręb: Tokarnia 0004

jednostka ewidencyjna: Tokarnia

nr księgi wieczystej KR1Y/00060060/7

0,02 ha

Zgodnie z obowiązującym MPZP Gminy Tokarnia działka położona jest w terenach oznaczonych symbolami:237 MN – teren zabudowy jednorodzinnej – przeważająca część działki o pow. 0,016 ha oraz 27KDD –tereny dróg klasy dojazdowej w części około 0,004 ha. Częścią składową działki jest żelbetowy zbiornik na nieczystości ciekłe.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Cena nieruchomości 7000,00 złotych netto plus 23% podatku vat od ceny  ustalono bonifikatę w wysokości 75%

Przed zawarciem aktu notarialnego

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380 oraz na stronie www.tokarnia.info.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tokarni, na okres 21 dni od dnia 08.05.2024 r. do dnia 29.05.2024 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 344) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska