ilustracja informacja

Nasz znak: RG.0025.3.2023

Tokarnia, dnia 18.04.2024 r.

INFORMACJA

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia informuje, że LIV sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 r. o godz. 1600 w lokalu Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania dotacji z budżetu Gminy Tokarnia na realizację zadań inwestycyjnych polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne zwanego dalej "Gminnym programem wymiany kotłów" ( Załączniki do uchwały pod projektami uchwał w BIP-ie).

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2023 r.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. ( Załączniki do uchwały pod projektami uchwał w BIP-ie).

5. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji Gminy Tokarnia z członkostwa w stowarzyszeniu „Związek Samorządów Polskich”.

6.Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski.

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

9. Zakończenie sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia Jolanta Milewska