ilustracja Komunikat Wójta

Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1899) informuje, że od 7 do 28 grudnia 2022 roku wywieszony został w siedzibie Urzędu Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380 wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Lp.

Miejscowość

Nr działki

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie/sposób zagospodarowania

Nr Księgi Wieczystej

Okres umowy

1

Tokarnia

5472/3

 

Część działki zajętej pod boisko sportowe Orlik w wymiarze do 20 godzin tygodniowo

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia działka w całości ujęta jest w terenach usług sportu i rekreacji 1US, część działki przewidziana do użyczenia jest zagospodarowana na cele sportowe

KR1Y/00091697/7

Od 01.01.23 r. do 31.12.2025

 

  • Celem użyczenia jest: używanie wskazanych części nieruchomości na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
  • Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380 oraz w Internecie www.tokarnia.info.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tokarni, na okres 21 dni od dnia 07.12.2022 r. do dnia 28.12.2022 r.
  • Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej pok. Nr 13, tel. 122747011.

 Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska