ilustracja debata

Udział mieszkańców w debacie nad raportem

  1. Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
  2. W debacie nad raportem o stanie Gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy Tokarnia czyli osoby, których aktywność życiowa faktycznie koncentruje się na obszarze gminy Tokarnia. Nie jest przy tym konieczne, by osoba, która chce zabrać głos w debacie, była zameldowana w gminie Tokarnia. Musi natomiast być mieszkańcem Gminy.
  3. Udział mieszkańców  w debacie nad raportem o stanie gminy regulują zapisy Art. 28aa ust. 6–8 ustawy z dnia 8marca 1990r.o samorządzie gminnym.
  4. Mieszkaniec Gminy Tokarnia, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte czytelnymi podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Tokarnia.
  5. Zgłoszenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Tokarnia najpóźniej w dniu (27 czerwca 2022 r. do godz. 16:00) poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
     
    Przepisy nie formułują szczegółowych wymogów dotyczących zgłoszenia. Należy jednak przyjąć, że powinno z niego wyraźnie wynikać żądanie dopuszczenia konkretnej, wskazanej z imienia i nazwiska osoby do udziału w debacie nad raportem, opatrzone jej własnoręcznym czytelnym podpisem.

 

         Wójt Gminy mgr inż. Marek Kluska