ilustracja artykułu

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI,  poszukuje kandydata do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

ilustracja artykułu

 Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem wyzwań i obowiązków. Zwykły dzień pracy trwa zazwyczaj dłużej niż osiem godzin pracy.

ilustracja ogłoszenie

Wójt  Gminy  Tokarnia ogłasza  otwarty konkurs na stanowisko - Dyrektora Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni

I. Nazwa i adres jednostki;

Kliszczackie Centrum Kultury w Tokarni 32-436 Tokarnia 619

Wymiar etatu: pełny etat

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony – 5 lat.

Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury: Kliszczackie Centrum Kultury w Tokarni 32-436 Tokarnia 619.

II. Wymagania obowiązkowe:

1.      Obywatelstwo polskie,

2.      Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3.      Brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.      Nieposzlakowana opinia,

5.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6.      Wykształcenie wyższe magisterskie,

7.      Co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym,

8.      Znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności ośrodków kultury,

9.      Przedstawienie autorskiego programu działania Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni na okres 5 lat przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych,

10.  Biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego,

11.  Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, a także regulacji dotyczących przepisów prawa pracy, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych.

12.  Doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz innymi środowiskami twórczymi,

13.  Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury,

14.  Znajomość zagadnień i doświadczeń w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,

15.  Umiejętności kierowania zespołem,

16.  Kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista, posiadanie umiejętności organizacji pracy.

III.   Wymagania dodatkowe:

a.       Doświadczenia w pracy w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej działającej w obszarze edukacji lub turystyki i sportu.

b.      Doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

c.       Wykształcenie wyższe magisterskie lub podyplomowe z zakresu kultury lub zarządzania

d.      Predyspozycje menadżerskie i odporność na stres.

e.       Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,

f.        Znajomość języków obcych,

g.      Prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.

IV.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a.       Kierowanie bieżącą działalnością i organizowanie pracy jednostki.

b.      Prowadzenie wszystkich spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

c.       Planowanie i realizowanie prac remontowych i konserwatorskich.

d.      Nadzór nad należytym funkcjonowaniem urządzeń technicznych i gospodarczych znajdujących się w jednostce.

e.       Poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej.

f.        Prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o przepisy o finansach publicznych w tym gospodarowanie mieniem Instytucji.

g.      Reprezentowanie jednostki na zewnątrz.

h.      Współpraca z organami gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, a w szczególności w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji.

i.        Współpraca ze szkołami, organizacjami w tym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

j.        Pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Kliszczackim Centrum Kultury.

k.      Opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych (zarządzeń, instrukcji, regulaminów, poleceń) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań instytucji.

l.        Zapewnienie odpowiednich warunków pracy, przestrzeganie przepisów BHP, zabezpieczenie ppoż. oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

ł.    Opracowywanie i przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych, finansowych i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami.

 V. Wymagane dokumenty:

    1. Pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Dyrektora Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni – list motywacyjny.

2. Pisemny autorski program działania Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni, obejmujący 5 lat, z uwzględnieniem warunków organizacyjno – finansowych instytucji.

3. Źyciorys – curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem,

5. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,/zał./

6. Kserokopie świadectw pracy (zaświadczeń lub umów o pracę w przypadku trwania stosunku pracy),

7. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

8. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

9. Oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 kodeksu karnego) o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z

    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem

    Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

    dyrektywy 95/46/WE-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych

    ( Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016r.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2018, poz.1000). 

11. Oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

12.Wszystkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana. W przypadku kopii dokumentów winny posiadać  podpisaną przez kandydata klauzulę;  „stwierdzam zgodność z oryginałem’’, wraz z datą składania oświadczenia.

13.Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego Komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo. 

14.Ew. referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach. Uwaga: dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie: ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni”  na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Gminy

w terminie do dnia 19 listopada 2021 roku  do godziny 12.00.
W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu (data nadania nie ma znaczenia). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty należy przedłożyć w oryginale w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mailowy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu wiedzy.

 Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację  z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku.

 VII. Informacje dodatkowe: Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I Etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna i  wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego i podjęcia decyzji przez Wójta Gminy Tokarnia o powołaniu Dyrektora Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni nastąpi w ciągu 10 dni roboczych po upływie składania ofert.

Kandydaci na stanowisko Dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Kliszczackiego Centrum Kultury osobiście, po uprzednim umówieniu się na spotkanie w Urzędzie Gminy w Tokarni  – tel.12 2747022 w.18.

Przed powołaniem kandydata na stanowisko Dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno- finansowe działalności Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni oraz program jego działania.

Odmowa zawarcia przez kandydata umowy, powoduje jego niepowołanie na stanowisko Dyrektora Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni.

Oferty nieodebrane w ciągu 21 dni od podania wyników naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kliszczackiego Centrum Kultury i Urzędu Gminy w Tokarni oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tokarni i Kliszczackiego Centrum Kultury.

Regulamin konkursu oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tokarnia: https://bip.malopolska.pl/ugtokarnia,a,2004013,ogloszenie-o-otwartym-konkursie-na-stanowisko-dyrektora-kliszczackiego-centrum-kultury-w-tokarni.html

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż Marek Kluska

ilustracja wydarzenia

Przypominamy, że trwa Ogólnopolski Tydzień Kariery.

ilustracja Tygodnia Kariery

 Od dziś 18 października do 24 października trwa Ogólnopolski Tydzień Kariery w Małopolsce.