ilustracja artykułu

 Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem wyzwań i obowiązków. Zwykły dzień pracy trwa zazwyczaj dłużej niż osiem godzin pracy.

ilustracja wydarzenia

Przypominamy, że trwa Ogólnopolski Tydzień Kariery.

ilustracja Tygodnia Kariery

 Od dziś 18 października do 24 października trwa Ogólnopolski Tydzień Kariery w Małopolsce.

ilustracja ogłoszenie

Wójt  Gminy  Tokarnia ogłasza  otwarty konkurs na stanowisko - Dyrektora Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni

I. Nazwa i adres jednostki;

Kliszczackie Centrum Kultury w Tokarni 32-436 Tokarnia 619

Wymiar etatu: pełny etat

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania na czas określony – 5 lat.

Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury: Kliszczackie Centrum Kultury w Tokarni 32-436 Tokarnia 619.

II. Wymagania obowiązkowe:

1.      Obywatelstwo polskie,

2.      Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3.      Brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.      Nieposzlakowana opinia,

5.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6.      Wykształcenie wyższe magisterskie,

7.      Co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym,

8.      Znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności ośrodków kultury,

9.      Przedstawienie autorskiego programu działania Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni na okres 5 lat przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych,

10.  Biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego,

11.  Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, a także regulacji dotyczących przepisów prawa pracy, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych.

12.  Doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz innymi środowiskami twórczymi,

13.  Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury,

14.  Znajomość zagadnień i doświadczeń w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,

15.  Umiejętności kierowania zespołem,

16.  Kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista, posiadanie umiejętności organizacji pracy.

III.   Wymagania dodatkowe:

a.       Doświadczenia w pracy w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej działającej w obszarze edukacji lub turystyki i sportu.

b.      Doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

c.       Wykształcenie wyższe magisterskie lub podyplomowe z zakresu kultury lub zarządzania

d.      Predyspozycje menadżerskie i odporność na stres.

e.       Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,

f.        Znajomość języków obcych,

g.      Prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.

IV.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a.       Kierowanie bieżącą działalnością i organizowanie pracy jednostki.

b.      Prowadzenie wszystkich spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

c.       Planowanie i realizowanie prac remontowych i konserwatorskich.

d.      Nadzór nad należytym funkcjonowaniem urządzeń technicznych i gospodarczych znajdujących się w jednostce.

e.       Poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej.

f.        Prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o przepisy o finansach publicznych w tym gospodarowanie mieniem Instytucji.

g.      Reprezentowanie jednostki na zewnątrz.

h.      Współpraca z organami gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, a w szczególności w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji.

i.        Współpraca ze szkołami, organizacjami w tym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

j.        Pełnienie obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Kliszczackim Centrum Kultury.

k.      Opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych (zarządzeń, instrukcji, regulaminów, poleceń) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań instytucji.

l.        Zapewnienie odpowiednich warunków pracy, przestrzeganie przepisów BHP, zabezpieczenie ppoż. oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

ł.    Opracowywanie i przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych, finansowych i sprawozdań określonych odrębnymi przepisami.

 V. Wymagane dokumenty:

    1. Pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Dyrektora Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni – list motywacyjny.

2. Pisemny autorski program działania Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni, obejmujący 5 lat, z uwzględnieniem warunków organizacyjno – finansowych instytucji.

3. Źyciorys – curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem,

5. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,/zał./

6. Kserokopie świadectw pracy (zaświadczeń lub umów o pracę w przypadku trwania stosunku pracy),

7. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

8. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

9. Oświadczenie (pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 § 1 kodeksu karnego) o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z

    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem

    Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

    dyrektywy 95/46/WE-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych

    ( Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016r.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2018, poz.1000). 

11. Oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

12.Wszystkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana. W przypadku kopii dokumentów winny posiadać  podpisaną przez kandydata klauzulę;  „stwierdzam zgodność z oryginałem’’, wraz z datą składania oświadczenia.

13.Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego Komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo. 

14.Ew. referencje, opinie lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach. Uwaga: dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie: ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni”  na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Gminy

w terminie do dnia 19 listopada 2021 roku  do godziny 12.00.
W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu (data nadania nie ma znaczenia). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty należy przedłożyć w oryginale w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub na podany adres e-mailowy o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzianu wiedzy.

 Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację  z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku.

 VII. Informacje dodatkowe: Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I Etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna i  wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego i podjęcia decyzji przez Wójta Gminy Tokarnia o powołaniu Dyrektora Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni nastąpi w ciągu 10 dni roboczych po upływie składania ofert.

Kandydaci na stanowisko Dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Kliszczackiego Centrum Kultury osobiście, po uprzednim umówieniu się na spotkanie w Urzędzie Gminy w Tokarni  – tel.12 2747022 w.18.

Przed powołaniem kandydata na stanowisko Dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno- finansowe działalności Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni oraz program jego działania.

Odmowa zawarcia przez kandydata umowy, powoduje jego niepowołanie na stanowisko Dyrektora Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni.

Oferty nieodebrane w ciągu 21 dni od podania wyników naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kliszczackiego Centrum Kultury i Urzędu Gminy w Tokarni oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tokarni i Kliszczackiego Centrum Kultury.

Regulamin konkursu oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tokarnia: https://bip.malopolska.pl/ugtokarnia,a,2004013,ogloszenie-o-otwartym-konkursie-na-stanowisko-dyrektora-kliszczackiego-centrum-kultury-w-tokarni.html

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż Marek Kluska

ilustracja projektu

Do przygotowania rzetelnego CV nie trzeba nikogo, kto poszukuje pracy przekonywać.