ilistracja posiłek

Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego  w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

ilustacja informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni przeprowadza diagnozę potrzeb w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują:

 1. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
 2. motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
 3. nabywanie umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych,
 4. asystowanie w codziennych czynnościach życiowych,
 5. wspieranie psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

Niniejsza ankieta ma na celu uzyskanie informacji czy istnieje na terenie Gminy Tokarnia potrzeba udzielania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

https://forms.gle/WSVp3njdfeDWdgrh9

Aleksandra Majerek - Zięba
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni

ilustracja dodatek osłonowy

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony do końca stycznia 2022r., wypłata dodatku osłonowego zostanie wypłacana w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022r.

Osoby, które nie złożą wniosku do 31 stycznia 2022r., nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie, składając wniosek maksymalnie do 31 października 2022r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku będzie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022r.
  Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać:

 • osobiście w formie tradycyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (Portal ePUAP) wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

 • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę;
 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
 

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

 • Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:
 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1150/1 437,50 zł*

* Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać:

pod numerem telefonu: (12) 274 70 63  oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni.
na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania oraz https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy.

ilustracja pomoc Ukrainie

Podmioty i osoby fizyczne , które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa mogą otrzymać świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za osobę dziennie.

Kwota ta może być podwyższona przez wojewodę w przypadku zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy lub gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy GOPS.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy w złożonym wniosku podano nieprawdę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

We wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 60 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380, w godzinach pracy ośrodka. Kontakt telefoniczny: tel. 12 3728239.

Wzór wniosku do pobrania

 

ilustracja Programu Asystent Rodziny

Gmina Tokarnia podpisała z Wojewodą Małopolskim umowę nr NR 127/AR/FP/2021, w ramach której zostały przyznane środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Dodatek do wynagrodzenia przysługuje asystentowi rodziny, który na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2021” pracował na stanowisku asystenta rodziny, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Rozpoczęcie realizacji zadania na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny ustalono na 22 października 2021 r., zakończenie zadania na 31 grudnia 2021 r. a zakończenie finansowe realizacji zadania na 31 grudnia 2021 r., rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

Gmina Tokarnia otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

Całkowity koszt realizacji zadania od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. szacuje się na kwotę 17094,00 zł (słownie: siedemnaści tysięcy dziewięćdziesiąt cztery  złote 00/100).

GOPS w Tokarni