ilustracja posiłek

Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego  w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęciem pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. 

PROGRAM JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANYCH OD WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Całkowity koszt zadania w 2023 r.: 59700,00 zł

Wartość dofinansowania (60%) : 35820,00 zł

Kierownik GOPS w Tokarni