plakat programu Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Kryteria kwalifikowalności osób w Podprogramie 2021 Plus : Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby spełniające kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz.U.2021.2268) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (776 zł x 220% = 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł x 220% = 1320,00 zł dla osoby w rodzinie).