Logo Program Solidarnościowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni informuje o rozpoczęciu realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt programu w 2024 r. wynosi: 32 844,00 zł
Kwota dofinansowania programu w 2024 r. wynosi: 32 844,00 zł
Program adresowany jest do członków lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności.
  2. Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm). - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

     W 2024 r. usługami opieki wytchnieniowej zostaną objęte 5 osób, mieszkańcy Gminy Tokarnia, spełniających kryteria określone w „Programie”.  
Gmina Tokarnia otrzymała wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust.1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osoba niepełnosprawną.
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

GOPS w Tokarni