Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opis sprawy

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy, którzy chcą wywozić nieczystości ciekłe z nieruchomości na terenu Gminy Tokarnia

Wymagane dokumenty
 1.  NIP
 2.  ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z US
 3.  ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z ZUS
 4.  KSERO DOWODU/ÓW REJESTRACYJNEGO POJAZDU/ÓW
 5.  OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ PRZEZ POJAZD/Y ASENIZACYJNY/E
 6.  OPIS BAZY
 7.  UMOWA Z MYJNIĄ POJAZDÓW
 8.  DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY GOTOWOŚĆ PRZYJĘCIA ŚCIEKÓW PRZEZ STACJĘ ZLEWNĄ / OCZYSZCZALNIĘ
 9.  KOPIA DOWODU UISZCZENIA OPŁATY SKARBOWEJ W WYSOKOŚCI 107 ZŁ.
Formularze / Wnioski / Materiały do pobrania

Wniosek wraz z oświadczeniami

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 107,00 złotych

Jednostka / osoba odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Funduszy Pomocowych pok. Nr 6

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Tokarnia

32-436 Tokarnia 380

Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 12 3728231

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat pok. nr 11A

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XXVI/157/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tokarnia.
Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie za pośrednictwem Wójta Gminy Tokarnia do Samorządowego Kolegium w Krakowie w terminie 14 dni od dnia odebrania zezwolenia