Podstawowe informacje

 1. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. 162 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru.
 2. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.
 3. W efekcie załatwienia sprawy nadany zostanie numer rejestrowy i wydane zostanie zaświadczenie o dokonaniu wpisu lub zmiany we wpisie w rejestrze.
 4. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

Informacje dodatkowe

Informacja o wykreśleniu jest traktowana jako czynność materialno-techniczna. Zaświadczenie potwierdzające wykonanie czynności urzędowej wydaje się na żądanie i po wniesieniu opłaty skarbowej. Potwierdzenie wykonania żądanej czynności może przybrać również inną formę pisemną, zwykłego pisma.

Ustawodawca wskazał, w art. 9j ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, decyzję administracyjną jako formę, w której należy dokonać wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w następujących przypadkach:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • gdy stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
 • gdy stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji innych niż instalacje komunalne, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d;
 • przedsiębiorca nie złożył sprawozdania, o którym mowa w art. 9n, w terminie 365 dni od terminu wskazanego w art. 9n ust. 2

W pozostałych sytuacjach skutkujących wykreśleniem podmiotu z rejestru działalności regulowanej ustawodawca nie określił jego formy.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek, który powinien zawierać:
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 1. Do wniosku dołącza się:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że: 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą; 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy."; Oświadczenie powinno zawierać także: 1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 2)oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 3)podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji;

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Wzory dokumentów

 1. Wniosek wraz z dokumentami można złożyć
 • drogą elektroniczną poprzez stronę ePUAP,
 • listownie,
 • osobiście.

Czas realizacji

7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis

Opłaty

 1. Tytuł płatności: za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej - Kwota: 50 zł
 1. Tytuł płatności: za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej - Kwota: 25 zł
 1. Opłaty dokonać można za pomocą przelewu bankowego na rachunek Urzędu numer: 90 8591 0007 0230 0000 1052 0001

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Tokarnia

32-436 Tokarnia 380

Kontakt telefoniczny

Numer telefonu: 12 3728231

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.)