plakat odpady

Nowy numer do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku

60 8591 0007 1230 0470 1052 0256

Krakowski Bank Spółdzielczy

Gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.