plakat konkursu

 Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj.  Dz.U. z 2019 r, poz.506 ze zm.);  art. 13 ust 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2019, poz. 488 ze  zm. ) oraz uchwały Nr XII/77/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Tokarnia z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 Wójt Gminy Tokarnia ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy w zakresie:

1. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania tj.:

- organizowanie czasu wolnego oraz wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,

- organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i sportowym mających na celu integrację,

  osób niepełnosprawnych z ludźmi zdrowymi.

2. Kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji tj.:

- organizowanie i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,

- organizowanie koncertów, konkursów, przeglądów, wystaw o charakterze kulturalnym,

- wydawanie niskonakładowych publikacji oraz przygotowywanie materiałów

   informacyjnych, płyt o charakterze regionalnym i promocyjnym.

3. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj.:

- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i udział w zawodach i turniejach

  sportowych,

- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla  mieszkańców gminy o charakterze

  ogólnodostępnym, umożliwiającym rodzinne spędzanie wolnego czasu.

4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

            - prowadzenie zajęć i organizowanie czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych oraz

              integracja środowiskowa;

I. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Na realizację w/w zadań w roku 2020 w budżecie Gminy zaplanowano kwotę 50.000 zł.

III. Do Konkursu mogą przystąpić podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonana zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparciu lub powierzeniu zadania.
Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy 
IV. Zadania będące przedmiotem konkursu, winny być zrealizowane w okresie od daty zawarcia umowy do 15. 12.2020 r.

       Dotowane mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Tokarnia lub na rzecz jej mieszkańców.

       Preferowane są stałe zajęcia o charakterze szkoleniowym dla dzieci i młodzieży, imprezy ogólnodostępne umożliwiające rodzinne spędzanie wolnego czasu, różnorodna działalność kultywująca tradycje regionalne oraz imprezy integracyjne.

      Realizacja wybranych zadań nastąpi poprzez zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą.  

      Wybrane podmioty zobowiązane są do sporządzania sprawozdania w terminach określonych w umowie.

V.  Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie oferty według wzoru określonego w ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) Do oferty należy dołączyć :

- kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub  ewidencji,

1. Oferty należy składać do 12 lutego 2020 roku w Urzędzie Gminy Tokarnia w godzinach pracy ( data wpływu decyduje o zachowaniu terminu).

2. Podmioty, które składają kilka ofert powinny złożyć każdą ofertę na oddzielnym formularzu i w oddzielnej kopercie.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.   

5. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną powiadomieni telefonicznie. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

VI. Wybór oferty nastąpi w czasie do 14 dni od upływu terminu składania ofert. Oceny dokona komisja powołana przez Wójta Gminy, która oceni pod względem formalnym i merytorycznym złożone oferty na postawie następujących kryteriów:

-   ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację

-   ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania.

-   ocena jakości wykonania zadania, doświadczenia i kwalifikacji osób.

-   ocena kosztów wykonania zadania, w tym wysokość finansowych środków własnych

    oraz pracy społecznej członków.

-   ocena efektów dotychczasowej pracy oraz prawidłowości i terminowości rozliczeń.

( Oceny projektu dokonuje każdy członek komisji, gdzie dla poszczególnych kryteriów ustala się punktację w skali od 0 do 3 ). Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy.

 VII. Gmina wydatkowała w 2019 r. na zadania publiczne tego samego rodzaju  50 000 zł.

Osoba do kontaktu: Marian Cieślik, 32-436 UG w Tokarni, tel. 012 2747022, fax. 012 2747025, email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www. tokarnia.info.pl