ilustracja samochód dla OSP w Skomielnej Czarnej

Gmina Tokarnia uczestniczy jako Partner w projekcie Bezpieczna Małopolska – Etap II samochody Ochotniczej Straży Pożarnej. 

W ramach projektu zakupiono dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Czarnej nowy lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą za kwotę 275 200,00 zł z czego kwota dofinansowania wyniosła: 261 440,00 zł, w tym: kwota środków europejskich: 233 920,00 zł, kwota współfinansowania z budżetu państwa: 27 520,00 zł oraz kwota środków własnych: 13 760,00  zł.

Cały Projekt zakłada zakup 47 lekkich samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą. Partnerami Projektu są Gminy, które zostały wybrane w ramach ogłoszonego Konkursu. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1903/22 z dnia 2 listopada 2022 r. wybrał 28 Partnerów na listę podstawową oraz 24 na listę rezerwową.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie, a projekt realizuje Biuro Inwestycji Strategicznych, które odpowiada za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie środków UE i ich późniejsze rozliczenie. 

Realizacja Projektu przyczyni się do zwiększenia skuteczności i szybkości reagowania, jak również poprawi warunki pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w Województwie Małopolskim. Dzięki temu nastąpi wzmocnienie potencjału technicznego małopolskich służb ratowniczych w sytuacjach zagrożenia, w zakresie: klęsk żywiołowych (pożarów i powodzi), katastrof technicznych, wypadków komunikacyjnych, awarii. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. 

  • Całkowita wartość Projektu: 13 128 416,00 PLN 
  • Kwota dofinansowania (85% EFRR): 11 159 153,60 PLN 
  • Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa (10%): 1 312 841,60 zł
  • Lata realizacji 2022-2023.

Urząd Gminy Tokarnia