ilustracja kontrola wywozu nieczystości

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2023 r. nowych przepisów, nakładających na wszystkie gminy obowiązek cyklicznej kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych jak również przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy,

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że w terminie do 31 marca br. każdy właściciel nieruchomości może zgłosić lub zaktualizować bez wezwania zgłoszenie szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.  Właściciel powinien przedstawić umowę na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków i na transport nieczystości ciekłych wraz z dowodem uiszczenia opłaty za te usługi. Powyższy obowiązek dotyczy także właścicieli, którzy są podłączeni do sieci kanalizacyjnej. Brak przedłożonej informacji w powyższym terminie będzie skutkowało koniecznością wezwania do okazania w/w dokumentów lub przeprowadzenia kontroli na nieruchomości.

 Równocześnie przypominamy, że umowy na wywóz nieczystości należy zawierać z uprawnionymi do tego rodzaju działalności podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Tokarnia. Wykaz znajduje się na stronie internetowej Gminy Tokarnia (https://bip.malopolska.pl/ugtokarnia,a,2223186,wykaz-firm-posiadajacych-zezwolenie-na-wywoz-nieczystosci-cieklych-z-terenu-gminy-tokarnia.html)

Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinny uczynić to niezwłocznie. 

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska