ilustracja zaproszenie na spotkanie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Tokarnia oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne związane z opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju lokalnego na nowy wspólny obszar działania.

Spotkanie odbędzie się w dniu 09 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 w Kliszczackim Centrum Kultury w Tokarni.

Prosimy o przedyskutowanie w rodzinie i grupie znajomych oraz zapisanie (na luźnych kartkach), jakie są wg Państwa potrzeby rozwojowe i słabości gminy (terenu LGD), jakie są ich mocne strony i potencjał rozwojowy, jakie cele powinna postawić sobie LGD i w wyniku jakich działań mogłaby je osiągnąć. Takie przygotowanie się do spotkania usprawni jego przebieg

Agenda spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami:

I. Wprowadzenie

1.        Czym jest LGD Turystyczna Podkowa, jak działało, jakie ma osiągnięcia.

2.        Dlaczego LGD Turystyczna Podkowa zamierza działać nadal, zamierza rozszerzyć obszar działania o kolejne gminy, jaka jest misja LGD.

3.        Dlaczego chcemy stworzyć nową Lokalną Strategię Rozwoju LGD i jakie są wymogi, wobec tego dokumentu.

a) rola konsultacji i warsztatów z lokalnymi społecznościami i partnerami w procesie tworzenia LSR

b) kto będzie oceniał, czy LSR spełnia warunki i wg jakich kryteriów

II. Warsztaty SWOT

1.        Zdefiniowanie przez uczestników (analiza) podstawowych potrzeb rozwojowych (słabych stron obszaru gminy i/lub LGD oraz zagrożeń zewnętrznych) w różnych obszarach (bez limitowania lub określania listy obszarów społecznych czy ekonomicznych)

2.        Zdefiniowanie przez uczestników elementów stanowiących potencjał obszaru gminy i/lub LGD (mocne strony oraz szanse zewnętrzne)

3.        Ustalenie hierarchii (istotności) poszczególnych elementów ze zgłoszonych SWOT.

4.        Analiza SWOT/TOWS pięciu obszarów o najwyższej istotności.

5.        Zgłoszenie przez uczestników propozycji, co do zdefiniowania celów (strategii), rezultatów (mierzalnych celów końcowych) i działań (planowanych do wykonania) do zapisania w LSR. Wyjaśnienie sposobu budowania drzewa celów strategii, celów końcowych wyrażanych mierzalnymi rezultatami (jakie mierniki) oraz działań planowanych do osiągania tych celów.

III. Zapoznanie uczestników z przebiegiem dalszych prac nad budową LSR, rolą ekspertów oraz sposobem i źródłami przekazywania informacji. Zapowiedź dalszych konsultacji i ich formy.

       Serdecznie zapraszam,
Jan Marek Lenczowski
Prezes Stowarzyszenia