ilustracja komunikat Wójta

Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz. 344) informuje, że od 12 lipca 2023 roku do 1 sierpnia 2023 roku wywieszony został w siedzibie Urzędu Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380 wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380 pok. Nr 13, tel. (012) 27 47 022 wew.11.


ilustracja komunikat

Nasz znak: RG.0025.5.2023

Tokarnia, dnia 19.06.2023 r.INFORMACJA
Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia informuje, że XLVI  sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu:  30 czerwca 2023 r. o godz. 15-tej w lokalu Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przedstawienie Raportu o stanie gminy.

3. Debata nad raportem o stanie gminy.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.

5. Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2022 r.

7. Przedstawienie  sprawozdania finansowego Gminy Tokarnia na dzień 31.12.2022 r.

8. Przedstawienie  informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Tokarnia na dzień 31.12.2022 r.

9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2022 r. z wnioskiem w sprawie udzielenia  absolutorium.

10.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie  absolutorium.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.  ( Załączniki do Uchwały pod projektami uchwał w BIP-ie).

12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2022 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2022 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  ( Załączniki do Uchwały pod projektami uchwał w BIP-ie).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tokarnia.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr V/31/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Tokarni do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie udzielania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+.  ( Załączniki do Uchwały pod projektami uchwał w BIP-ie).

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Tokarni.

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu: Zasłużony dla Gminy Tokarnia.

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu: Zasłużony dla Gminy Tokarnia.

22. Interpelacje i zapytania radnych.

23. Wolne wnioski.

24. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

25. Zakończenie sesji Rady Gminy.


Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia mgr Jolanta Milewska

ilustracja komunikat Wójta

Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1899) informuje, że od 24 maja do 14 czerwca 2023 roku wywieszony został w siedzibie Urzędu Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380 wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.