ilustarcja ogłoszenie

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że odwołuje się zwołane zebranie wiejskie w miejscowości: Tokarnia, Więciórka oraz Skomielna Czarna.

Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 65 .) informuje, że od 26 lutego 2020 roku do 18 marca 2020 roku wywieszony został w siedzibie Urzędu Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380 wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia oraz dzierżawy.

logo komunikaty

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zmianami)  zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XIV/93/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia- Obszar A.

logo GIOS

KOMUNIKAT O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH DLA LUDNOŚCI PRZEBYWAJĄCEJ NA OBSZARZE Gminy Tokarnia.