ilustracja informacja

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia  informuje, że XXII sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu: 19 stycznia 2021 r. o godz.16-tej w lokalu Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach wraz z odpowiedzi na skargę.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tokarnia w 2021 roku.   

 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz  szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Myślenicach wraz z odpowiedzi na skargę.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Wolne wnioski.

 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 9. Zakończenie sesji Rady Gminy.

 Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia mgr Jolanta Milewska