mapa_gminy

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zmianami)  zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XIV/93/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia- Obszar A.

Z treścią przyjętego dokumentu można zapoznać się w:

  1. w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380,
  2.  BIP-e Urzędu Gminy, bip.malopolsaka.pl/ugtokarnia

UZASADNIENIE

zakończenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia- Obszar A

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zmianami) i w związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Tokarnia zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia- Obszar A oraz z związku z wykonaniem podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uznaje się, że strategiczna ocena oddziaływania na środowisko do zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia- Obszar A, została zakończona.

W związku z  tym, że prognoza oddziaływania na środowisko wykonana do projektu planu została udostępniona do opiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarnego w Myślenicach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie a otrzymane ostateczne opinie nie zawierały uwag zarówno w zakresie planu jak i prognozy oddziaływania na środowisko, nie ma podstaw do kontynuowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym zakresie. W związku z brakiem wniosków zgłoszonych do prognozy oddziaływania na środowisko w wyznaczonym w ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu terminie i uwag zgłoszonych trakcie wyłożenia do publicznego wglądu do prognozy oddziaływania na środowisko, nie ma podstaw do kontynuowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym zakresie.

Wójt Gminy Tokarnia

Mgr inż. Marek Kluska