Gmina Tokarnia – reprezentowana przez Wójta Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380 ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 autobusu marki Autosan H9-21.41S, rok produkcji - 2001, przebieg 348 tys. km cena wywoławcza netto wynosi 15 150,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100),

Na oględziny przedmiotu sprzedaży należy się umawiać telefonicznie pod nr telefonu: 122747011.Oględziny możliwe w godzinach od 10.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2019 roku o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Tokarni pokój nr 15.

Warunki przetargu:

Wysokość minimalnego postąpienia 1% ceny wywoławczej netto.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 800,00 złotych w terminie do dnia 28 maja 2019 roku przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Tokarni: Krakowski Bank Spółdzielczy o/Pcim nr rach. 84 8591 0007 0230 0000 1052 0012 z dopiskiem: „przetarg autobus”

Określony termin oznacza datę wpływu na konto Urzędu Gminy w Tokarni.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik  zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wygrywający uczestnik przetargu zobowiązany będzie do zawarcia umowy i zakupu przedmiotu przetargu.

Cena osiągnięta w wyniku przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.

Wadium przepada jeżeli:

- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,

- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.

Zwrot wadium dla osób, które nie wygrały przetargu, nastąpi niezwłocznie po przetargu.

Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Tokarni: Krakowski Bank Spółdzielczy o/Pcim 90 8591 0007 0230 0000 1052 0001 przed zawarciem umowy w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Tokarnia zastrzega sobie prawo odwołania  lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Podpisanie umowy oraz wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu

ceny nabycia. Nabywca otrzyma fakturę VAT

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach formalnych dotyczących przetargu jest

Dariusz Dragosz tel. 12 2747011.

 

Wójt Gminy Tokarnia

mgr inż. Marek Kluska