ilustracja Komunikat Wójta

Wykaz lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne gminy Tokarnia przeznaczonych do najmu.

  • Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: KR1Y/00038614/6 działka Nr 4169 położona w Tokarni obręb 0004
  • Powierzchnia lokalu: 17 m2,
  • Opis lokalu: lokal użytkowy z przeznaczeniem na garaż położony w przyziemiu w budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarni,
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z obowiązującym MPZP Gminy Tokarnia działka położona jest w terenach o symbolu 46U – z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi ochrony zdrowia i usługi społeczne. Zabudowana jest budynkiem ośrodka zdrowia,
  • Wysokość opłaty z tytułu najmu: 6,00 zł/m2 netto miesięcznie plus podatek vat według obowiązujących stawek,
  • Termin wnoszenia opłaty i zasad aktualizacji: Opłata czynszu do 10 każdego miesiąca. Czynsz będzie aktualizowany corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS
  • Informacja o przeznaczeniu do najmu: Garaż do wynajęcia od dnia 01.11.2023 r. do dnia 31.10.2028 r. w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego najemcy

    Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380 oraz na stronie www.tokarnia.info.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tokarni, na okres 21 dni od dnia 27.09.2023 r. do dnia 17.10.2023 r.

 Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska