ilustracja ogłoszenie

INFORMACJA

 Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia informuje, że XLVI  sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu:  26 maja  2023 r. o godz. 15-tej w lokalu Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w obronie dobrego imienia Świętego Jana Pawła II.

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Czarnej.   

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady przyznawania dotacji z budżetu Gminy Tokarnia na realizację zadań inwestycyjnych polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne zwanego dalej "Gminnym programem wymiany kotłów". .  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2023 r.    

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

7. Przekazanie „ Raportu o stanie gminy za 2022”.

8. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Tokarnia za rok 2022

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

12. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia Jolanta Milewska