grafika wykaz

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899) Wójt Gminy Tokarnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie gminy Tokarnia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym stanowiących mienie komunalne gminy Tokarnia

 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości:  Cześć działki Nr 5472/7, obręb: Tokarnia ,jednostka ewidencyjna: Tokarni, Księga Wieczysta  KR1Y/00008383/5.

Powierzchnia Nieruchomości: 0,3301 ha.

Opis  nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z obowiązującym MPZP Gminy Tokarnia działka położona jest w terenach oznaczonych symbolami:  515 ZN –teren zieleni nieurządzonej. Teren przeznaczony pod parkowanie samochodów oraz składowanie materiałów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Okres dzierżawy: od 01.01.2022r. do 6 lat.

Forma dzierżawy: Dzierżawa w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców.

Stawka czynszu dzierżawnego, termin wnoszenia opłat oraz sposób aktualizacji:

0,53 złotych za 1  metr kwadratowy miesięcznie  (słownie: zero złotych pięćdziesiąt trzy grosze) plus podatek VAT według obowiązujących stawek, Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, Aktualizacja czynszu raz w roku o wskaźnik wzrostu cent towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS.

 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości: Część działki Nr 5472/7 obręb: Tokarnia jednostka ewidencyjna: Tokarnia ,Księga Wieczysta KR1Y/00008383/5.

Powierzchnia Nieruchomości:  0,9430 ha.

Opis  nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:  Zgodnie z obowiązującym MPZP Gminy Tokarnia działka położona jest w terenach oznaczonych symbolami: 515 ZN, 516 ZN, - zieleń nieurządzona, 490 MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren przeznaczona pod ogródki przydomowe, poszerzenie działek siedliskowych.

Okres dzierżawy: od 01.01.2022r. do 6 lat.

Forma dzierżawy: Dzierżawa w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych dzierżawców.

Stawka czynszu dzierżawnego Termin wnoszenia opłat oraz sposób aktualizacji: 31,73 złotych rocznie za 1 ar (słownie: trzydzieści jeden  złotych siedemdziesiąt trzy grosz) plus podatek VAT według obowiązujących stawek. Czynsz dzierżawny płatny jeden raz w roku w terminie do dnia 30 września. Aktualizacja czynszu raz w roku o wskaźnik wzrostu cent towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380, na stronie www.tokarnia.info.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tokarni, na okres 21 dni od dnia 10.11.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej pok. Nr 13 tel. 122747011.

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska