logo deklaracje na odpady

Wójt Gminy Tokarnia przypomina, że na terenie Gminy Tokarnia obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały przyjęte Uchwałą nr XII/80/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości: na których zamieszkują mieszkańcy oraz od  nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Tokarnia.

Termin na składanie nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa dnia 10 stycznia 2020 roku.

Wzory deklaracji:

Deklaracje właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w następujących terminach:

1)      14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2)      do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nowa deklarację.

 Deklaracje właściciele nieruchomości mogą złożyć w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w następujący sposób:

1)      Deklarację składana w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380;

2)      Deklarację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP;

3)      deklarację składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać
w formacie: .pdf, .doc.

4)      Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 162) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700, ze zm.).