ilustracja zmiana studium

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.),  w związku z Uchwałą Nr XXVII/167/2017 z dnia 28 września 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia oraz Uchwałą Nr XXIX/189/2017  z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXVII/167/2017 z dnia 28 września 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 24.09.2019 r. do 15.10.2019 r. w budynku Urzędu Gminy  w Tokarni , pok. nr 15 , w godz. 10.00 - 13.30

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.10.2019 r., w godz. 10.30 - 13.30 w budynku Urzędu Gminy Tokarnia pok. Nr 15.

Rysunki projektu MPZP do pobrania

Udział Mieszkańców  w debacie nad raportem o stanie Gminy Tokarnia za 2018 rok.

Raport o stanie Gminy Tokarnia za 2018 rok