ilustracja Komunikat Wójta

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11, art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  z 2023 r, poz. 977 z poźn.zm.), w związku z uchwałami:

  • Nr  XLII/303/2022 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia dla wybranych terenów,
  • Nr  XLV/318/2023 Rady Gminy Tokarnia z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia dla wybranych terenów - etap II,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia – Obszar A, dla wybranych terenów, oraz dla wybranych terenów etap II, przygotowanych zgodnie z ww. uchwałami Rady Gminy Tokarnia w dniach od 17.08.2023 do 08.09.2023 r. w budynku Urzędu Gminy w Tokarni, Tokarnia 380, pok. 15. w godz. 8.00 - 14.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.09.2023 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 , w budynku Urzędu Gminy w Tokarni, pok. 15.

Zgodnie z art..17 pkt. 11 i art. 18 ust. 1, w związku z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2021 r. poz. 741, ze zmianami), każdy, kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące projektu zmian planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tokarnia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.09.2023 roku. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tokarnia. Projekt zmiany planu będzie również dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tokarnia pod adresem https://bip.malopolska.pl/ugtokarnia,m,419241,2023.html

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska