Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 14 czerwca 2019 roku
w sprawie sposobu przyjmowania kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Tokarni oraz do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Tokarni w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tokarnia, zarządzonych na dzień 8 września 2019 roku.

 Działając na podstawie art. 178 § 1 i 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku  w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tokarnia, Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje:

Do dnia 25 lipca 2019 roku (czwartek) do godz. 15.30, w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Kraków, Pl. Na Stawach 3, Komisarz Wyborczy w Krakowie III przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Tokarni.

1. Pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonujący zgłoszenia kandydata lub kandydatów do składów komisji wyborczej są obowiązani przedłożyć dokument o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.

2. W przypadku, gdy zgłoszenia kandydata lub kandydatów do składów komisji wyborczych dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, przedkłada ona właściwemu organowi oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, stosowne upoważnienie, bądź uwierzytelnioną kopię upoważnienia.

3. Kandydatem do składu komisji wyborczej, może być osoba posiadająca bierne prawo wyborcze do Sejmu, tj. osoba, która:

 jest obywatelem polskim;

 najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 21 lat;

 nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

 nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;

 nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

 nie jest skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 wobec której nie wydano prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r. poz. 538, 650, 651, 730, 1000 i 1349).

4. Kandydat do składu komisji wyborczej musi być wpisany do stałego rejestru wyborców.

5. Kandydatem do składu komisji wyborczej nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego, jest kandydatem
w wyborach, urzędnikiem wyborczym, mężem zaufania.

6. Do zgłoszenia kandydatów do terytorialnej komisji wyborczej stosuje się wzór zgłoszenia, stanowiący załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 Do dnia 9 sierpnia 2018 roku (piątek) urzędnik wyborczy gminy Tokarnia, przy pomocy Urzędu Gminy Tokarnia, w godzinach pracy Urzędu, przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Tokarni.

 1. Pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonujący zgłoszenia kandydata lub kandydatów do składów komisji wyborczej są obowiązani przedłożyć dokument o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.
 2. W przypadku, gdy zgłoszenia kandydata lub kandydatów do składów komisji wyborczych dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, przedkłada ona właściwemu organowi oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, stosowne upoważnienie, bądź uwierzytelnioną kopię upoważnienia.
 3. Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury - będą oni powołani w skład komisji
  w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu Wyborczego.
 4. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
 5. Kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
 6. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa,
  w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.
 7. Kandydatem do składu komisji nie może być: kandydat w wyborach; pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego; urzędnik wyborczy; mąż zaufania; obserwator społeczny; osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia; pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.
 8. Do zgłoszenia kandydatów do obwodowej komisji wyborczej stosuje się wzór zgłoszenia, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów
  i prezydentów miast.
 • jest obywatelem polskim;
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
 • nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

 

 

 

Komisarz Wyborczy w Krakowie III

 

(-) Bartłomiej Migda