ilustracja ogłoszenie Wójta

Wykaz lokalu przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym stanowiący mienie komunalne Gminy Tokarnia.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości: KR1Y/00045532/6 , działka ewidencyjna Nr 4169, położona w Tokarni obręb 0004.

2. Powierzchnia: 17 m2.

3. Opis lokalu: Lokal położony w przyziemiu budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarni o powierzchni 17 m2 przeznaczony na garaż, wyposażony w instalację elektryczną.

4. Okres najmu od 14 02.2022r. do 31.12.2024 r.

5. Forma najmu: Najem w trybie bezprzetargowym.

6. Stawka czynszu: 3,60 zł/m2 miesięcznie  (słownie: trzy złote sześćdziesiąt groszy) plus podatek VAT według obowiązujących stawek.

7. Termin wnoszenia opłat oraz sposób aktualizacji: Czynsz dzierżawny płatny w okresach miesięcznych w terminie do 10  dnia każdego miesiąca.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380, na stronie www.tokarnia.info.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tokarni, na okres 21 dni od dnia 19.01.2022 r. do dnia 08.02.2022 r.

Bliższych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej pok. Nr 13 tel. 122747011.

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska