Realizowane projekty

plakat Projektu Cyfrowa Gmina

GMINA TOKARNIA realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich „CYFROWA GMINA” w ramach programu Program Polska Cyfrowa 2014-2020.

plakat projektu grantowego Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Tokarnia

Gmina Tokarnia realizuje grant pn. „Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Tokarnia”.

plakat projektu grantowego Zakup i montaż nagłośnienia oraz projektora dla sali widowiskowej Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni

Gmina Tokarnia realizuje grant pn. „Zakup i montaż nagłośnienia oraz projektora dla sali widowiskowej Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni”

plakat Projektu Już Pływam

Gmina Tokarnia realizuje projekt „Już pływam” w 2022 r.

plakat projektu

Realizacja wycieczek edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni, Szkole Podstawowej w Krzczonowie oraz Szkole Podstawowej w Skomielnej Czarnej.

Gmina Tokarnia na podstawie Umowy zawartej z Samorządem Województwa Małopolskiego o przyznaniu pomocy Nr 00084-65150-UM0600130/19 z dnia 31 maja 2021 roku w Krakowie realizuje następujący projekt:

plakat projektu

Gmina Tokarnia zrealizowała projekt "Doposażenie stołówek szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych w Krzczonowie, Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni oraz Szkole Podstawowej w Skomielnej Czarnej w latach 2020-2021" dofinansowany ze środków BUDŻETU PAŃSTWA „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” -  MODUŁ 3.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 240 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 300 000,00 zł

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska

tablica informacyjna

Gmina Tokarnia realizuje operację pn. „Zagospodarowanie parku dworskiego w Tokarni w ramach inwestycji rozbudowa, przebudowa i remont Dworku w Tokarni” realizowaną w ramach operacji typu Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej,