grafika tablica informacyjna projektu Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni

Gmina Tokarnia realizuje projekt pod nazwa Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni. Projekt  jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.3. Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – spr.

Cele projektu:

  • Celem bezpośrednim projektu jest udostępnienie mieszkańcom Gminy Tokarnia nowej rozbudowanej oczyszczalni ścieków dostosowanej do aktualnych potrzeb aglomeracji o łącznej przepustowości do 480m3/d.
    Długofalowym społeczno-gospodarczym oddziaływaniem projektu będzie poprawa jakości wód, co bezpośrednio przełoży się na poprawę ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców regionu. Z efektów realizacji projektu będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy aglomeracji, ale również pozostali mieszkańcy Małopolski, gdyż lokalna rzeka Krzczonowa jest jednym z dopływów do Zbiornika Dobczyckiego, z którego zasobów korzysta znaczna liczba mieszkańców Małopolski.

Planowane efekty:

  •  W ramach inwestycji powstaną następujące obiekty: dwa reaktory biologiczne typu przepływowego w technologii niskoobciążeniowego osadu czynnego o łącznej przepustowości 300m3/doba z instalacją do usuwania piasku ze ścieków podczyszczonych,  budynek stacji odwadniania i higienizacji osadów, infrastruktura drogowa,  stacja ścieków dowożonych.
  • W trakcie prac budowlanych modernizacji będą podlegały: istniejąca pompownia ścieków surowych (montaż automatycznej kraty mechanicznej oraz dodatkowych pomp), istniejący budynek oczyszczalni (instalacja nowych urządzeń oraz rurociągów technologicznych wraz z koniecznym wyposażeniem),  istniejący ciąg technologiczny (montaż instalacji do usuwania piasku ze ścieków podczyszczonych mechanicznie).
  • Oczyszczalnia po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego i oddaniu do użytkowania będzie spełniać wymagania Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dn. 21.05.1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L. 135/40 z 30.05.1991) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Wartość projektu:

  • 6 665 959,00 złotych

Wkład Funduszy Europejskich

  • 3 452 316,65 złotych