ilustracja informacja

Wójta Gminy Tokarnia ogłasza konkurs w zakresie przeciwdziałania i profilaktyki uzależnień "I kampania lokalna  -  Lider Gminy 2022- II edycja"

Celem realizacji zadań w tym konkursie jest wsparcie działalności stowarzyszeń prowadzących i wspierających działania służące zapobieganiu i występowaniu zjawiska uzależnień, mające na celu wzmacnianie więzi i integracje  rodzin, umożliwiające rozwijanie pasji i zainteresowań osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz promujące bezpieczne formy spędzania czasu wolnego, zdrowego stylu życia, bez nałogów, przy tym wykorzystujące lokalną bazę i infrastrukturę sportowo-rekreacyjną na terenie Gminy Tokarnia poprzez ;

 • prowadzenie działalności na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem, w tym starszych i niepełnosprawnych ze środowisk szczególnie zagrożonych problemem uzależnień,
 • prowadzenie i organizowanie spotkań edukacyjnych, grup wsparcia, warsztatów i zajęć pozalekcyjnych w tym organizację zajęć sportowych, edukacyjnych, krajoznawczych, kulturalnych
 • promocję i działalność informacyjną dla mieszkańców gminy,  w tym patronaty medialne kampanii, działalność edukacyjno - informacyjna w konkursie mogą brać udział: organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Tokarnia

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań: Na realizację zadań Wójt Gminy Tokarnia przeznacza kwotę: Ogółem:  50.000,00 zł ( słownie pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).

Warunki przyznania dofinansowania:

 • Dofinansowanie na realizację zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.v
 • Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację zadań, w ramach profilaktyki uzależnień. Wymagany jest program profilaktyki uzależnień oraz harmonogram rzeczowo – finansowy zadania.
 • Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dofinansowania, o które występuje oferent.
 • Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości o jaką występuje oferent.
  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań regulują obowiązujące przepisy umowy pomiędzy ogłaszającym a wybranymi w drodze konkursu oferentami.
 • Przyznane dofinansowanie może być przeznaczone wyłącznie na realizację merytorycznych zadań zawartych w ofercie. Środki finansowe nie mogą być przeznaczone na opłacenie kosztów stałych działalności oferenta realizującego zadanie, roboty remontowe oraz na pokrycie wierzytelności i zobowiązań powstałych przed datą ogłoszenia o wynikach w/w konkursie.
 • Z środków pieniężnych mogą być dofinansowane tylko zadania na rzecz społeczności lokalnej z terenu Gminy Tokarnia

Termin i warunki realizacji zadań:

Dofinansowanie zadań w ramach programu obejmuje realizację zadań i wykorzystanie środków przyznanych na ten cel w okresie od dnia 20.06.2022r. do 31.12.2022r. 
Zadania winny być realizowane z należytą starannością, zgodnie z zapisami konkursu.
Termin i warunki składnia ofert:

 • Termin składania ofert: od dnia 01.06.2022 do 14.06.2022 r.
 • Ofertę należy przygotować na formularzu - llink do formularza.
 • Oferent powinien ująć w projekcie minimum jedno z niżej wymienionych zadań lub inne o podobnej tematyce:
 • prowadzenie systematycznych zajęć dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych o charakterze rozwojowym,  sportowym , kulturalnym, edukacyjnym lub krajoznawczym w tym również  cyklicznych działań z zakresu profilaktyki uzależnień,
 • prowadzenie warsztatów, prelekcji, szkoleń z zakresu profilaktyki  dla osób członków stowarzyszeń, w szczególności dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą
 • organizowanie spotkań, warsztatów i grup wsparcia dla osób szczególnie zagrożonych uzależnieniami w tym osób niepełnosprawnych, starszych i narażonych na sytuacje kryzysowe,
 • działania w zakresie informacji i edukacji lokalnej społeczności poprzez :  uczestniczenie w warsztatach i prelekcjach z zakresu profilaktyki i promocji  zdrowia członków stowarzyszeń,
 • działania liderskie członków stowarzyszeń wśród społeczności lokalnej o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, aktywizującym i promującym zdrowe sposoby spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy Tokarnia
  Oferta powinna zawierać następujące informacje;

Załącznik nr 1 (tu można pobrać wzór oferty)

 •  nazwę zadania,
 •  szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
 •  termin i miejsce realizacji przedsięwzięcia,
 • zakładane rezultaty realizacji zadania,
 • liczbowe określenie skali działań przy realizacji zadania,
 • kosztorys ze względu na typ kosztów realizowanego zadania,
 • dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na ocenę oferty: partnerzy przy realizacji zadnia,  dotychczasowe doświadczenie w realizacji tego typu zadań, możliwość kontynuowania programu po zakończeniu umowy, wykorzystanie materiałów i pomocy do realizacji innych zadań w przyszłości, wkład społeczności lokalnej w realizacji zadania, informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających realizację zadania, inne informacje uznane jako istotne, dane osoby upoważnionej do składania ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty.
  oraz

Załącznik nr 2 - statut organizacji pozarządowej potwierdzający zgodność planowanych do realizacji działań związanych z wnioskowanym dofinansowaniem

Ponadto oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta oraz opatrzona pieczęcią nagłówkową.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, opisaną : I kampania lokalna Gminy Tokarnia  -  Lider Gminy 2022 -  II edycja oferta konkursowa" w Urzędzie Gminy Tokarnia /na dziennik podawczy.

Uwaga !!! Oferty które nie zostaną prawidłowo opisane i zabezpieczone ( zaklejona koperta) nie będą przyjmowane.

Informacja  wynikach konkursu  nastąpi w terminie:  20.06.2022 r.

Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dofinansowania podejmuje Komisja opiniująca powołana przez Wójta Gminy.

Decyzja   o   wynikach   konkursu   ofert   zostanie   zamieszczona   na   stronie internetowej Gminy Tokarnia niezwłocznie po przyjęciu protokołu z posiedzenia, na którym zostaną ogłoszone wyniki konkursu.

Komisja konkursowa po podjęciu decyzji o udzieleniu dofinansowania dla wybranych ofert zawiadomi w formie pisemnej podmioty wybrane do realizacji zadania.

Protokół komisji konkursowej w sprawie wyboru ofert jest podstawą do udzielenia dofinansowania Oferentowi, którego oferta została wybrana do realizacji zadania.

Odrzuceniu podlegają oferty:

 • Złożone nieterminowo.
 • Dotyczące niezwiązanych i nierealizujących zadań z zakresu  profilaktyki uzależnień w tym od alkoholu, od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych.
 • Złożone przez podmioty nieuprawnione, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem.


Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

 • Opis merytoryczny – zakres rzeczowy zadania.
 • Rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji.
 • Możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę.
 • Spójność zakresu rzeczowego zadania z warunkami ogłoszenia.
 • Udział środków własnych - minimum 10% ( wartości projektu) wkładu finansowego lub niefinansowego ( w tym kapitał ludzki).

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska