ilustracja zmiana studium

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia

 Stosownie do art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r, poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tokarnia Uchwały Nr XVI/107/2020 z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia.

 Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2020 r, własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wraz z oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

 Wnioski można składać:

 - na piśmie w Urzędzie Gminy Tokarnia (adres: 32-436 Tokarnia, Tokarnia 380);

- drogą pocztową (adres: Urząd Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia, Tokarnia 380);

- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej na adres email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 Poprawnie złożone wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 11 pkt. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2020 r, poz. 293 z późn. zm.).

 

 

Wójt Gminy Tokarnia

mgr inż. Marek Kluska