Home
Home
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Your Account
Cyfrowy Urząd
Forums
Forum
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 122747022
fax. 122747025
mail: sekretariat@tokarnia.info.pl
www.bip.malopolska.pl/ugtokarnia

PREZENTACJA GMINY
 
Położenie
Gospodarka
Sołectwa
Turystyka
Kultura
Zabytki
Kalwaria Tokarska
Galerie

AKTUALNOŚCI
Aktualności - archiwum
Statystyki
Zawartość
Forum
Aktywność Szansą na Sukces

Wszystkich wejść
Otrzymaliśmy
4099978
odsłon strony od Grudzień 2005

SZUKAJ
Typ wyszukiwania


Zaawansowane

PETYCJE

Odnośniki
Parafia Rzymskokatolicka
w Krzczonowie
www.krzczonow.diecezja.pl

Gimnazjum w Tokarni
www.tokarnia.edu.pl

Parafia Rzymskokatolicka
w Skomielnej Czarnej
www.skom.pogotowie.org
/index0.html


Szkoła Podstawowa
w Krzczonowie
www.spkrzczonow.
republika.pl

Gimnazjum w Krzczonowie
www.gimkrzczonow.
w.interia.pl

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Tokarnia
www.sptok.republika.pl

Szkoła Podstawowa
w Skomielnej Czarnej

Samorządowe Pzedszkole w Tokarni
INFROMACJE - ODPADY
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 12 2747022 wew. 31
 
AKTUALNOŚCI


DEKLARACJE


PRZEPISY PRAWNE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

STOP POŻAROM TRAW

Ostrzeżenia meteorologiczne

Gmina Tokarnia: Informacje

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Aktualności: Ogłoszenie o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym
InformacjeOGŁOSZENIE

     Wójt Gminy Tokarnia informuje o wysokości  środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2018 roku w ramach otwartego Konkursu ofert.

( Ilość odsłon 23)
(Czytaj więcej... | 3466 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE TOKARNIA - ankieta
InformacjeOd stycznia 2018 roku samorząd lokalny rozpoczął pracę nad opracowaniem Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tokarnia.

 Poprzedni dokument strategiczny został przyjęty w formie załącznika do Uchwały Nr XXXVII/210/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 maja 2014 roku. W trakcie obowiązywania Programu wszystkie placówki oświatowe miały dostęp do boisk, hal i sal sportowych. Funkcjonował ORLIK i 3 kompleksy boisk sportowych w odrębnych wsiach. Zadania na rzecz przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu, związane z propozycjami aktywnych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży samorząd terytorialny realizuje przy wykorzystaniu środków własnych, dotacji celowych, środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
( Ilość odsłon 16)
(Czytaj więcej... | 2763 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Zmiany i udogodnienia dla rolników
InformacjeWnioski o dopłaty w formie elektronicznej,zamiast wniosku – proste oświadczenia dla małych gospodarstw

Po płatności obszarowe z wnioskiem elektronicznym

Od 2018 r. obowiązywać będzie zasada składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w formie elektronicznej. Służyć do tego będzie aplikacja dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Za pomocą aplikacji eWniosek składa się także wniosek o przyznanie płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020), pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020) oraz wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013).
Do 2020 r. rolnicy, którzy w roku poprzednim składali wniosek o przyznanie płatności, będą jeszcze otrzymywać częściowo wypełnione wnioski papierowe.
( Ilość odsłon 19)
(Czytaj więcej... | 3155 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Informacja Wojewody Małopolskiego
InformacjeZ dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.
Okres przejściowy
Przejęliśmy ok. 68 tysięcy spraw niezałatwionych przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Stanowi to dla nas ogromne wyzwanie. Planujemy jednak możliwie szybkie uporządkowanie przejętych spraw i zreorganizowanie sposobu ich załatwiania. Chcemy, aby gminy mogły jak najszybciej przystąpić do wypłacania wszystkich należnych świadczeń. Oczywiście nie nastąpi to od razu. Wobec skali zadania z pewnością początki będą trudne.
Już teraz dziękujemy za Państwa wyrozumiałość i współpracę.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Mamy przy tym nadzieję, że – w oparciu o analizę danych – uda nam się wypracować standardy informowania Państwa o przewidywanym czasie realizacji sprawy, który oparty będzie o ujednolicone i zobiektywizowane zasady kolejności rozpatrywania spraw.
( Ilość odsłon 22)
(Czytaj więcej... | 2544 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Wspieranie osób w podeszłym wieku - wybór podmiotu
InformacjeWójt Gminy Tokarnia ogłasza, że w Konkursie  na:

 „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą „ realizowanego w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia- klubu samopomocy w 2018 roku został wyłoniony podmiot:

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych wsi Krzczonów, 32-435 Krzczonów 349 (wysokość przyznanej kwoty na realizację: 157 264,00 zł) do realizacji zadania na terenie Gminy Tokarnia.


Wójt Gminy Tokarnia
                                                                                 Władysław Piaściak   
Tokarnia 29.12.2017 rok

( Ilość odsłon 24)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Rusza III Edycja programu „Nasz Start z Fundacją ARTS i State Street”
InformacjeJuż po raz kolejny, Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS organizuje projekt „Nasz Start z Fundacją ARTS i State Street”. Obejmuje on szereg modułów tematycznych takich jak angielski, grafikę, autoprezentację, savoir-vivre czy spotkania networkingowe.
Udział w nim jest darmowy i skierowany do osób w wieku 16-25 lat.
( Ilość odsłon 17)
(Czytaj więcej... | 1107 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: Ogłosznie o naborze projektów - wspieranie sportu kwalifikowanego
Informacje     Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 30 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 201, poz. 1875) oraz na podstawie Uchwały Nr VII/35/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 marca 2011 roku ogłasza nabór projektów dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia w 2018 roku.  

1.    Projekty dotyczą wspierania finansowego sportu kwalifikowanego          ( w rozumieniu ustawy o sporcie kwalifikowanym) dla podmiotów działających na terenie Gminy Tokarnia i dla jej mieszkańców.
2.    Maksymalna kwota przeznaczona w 2018 roku na dofinansowanie działalności dla wszystkich  zakwalifikowanych do dofinansowania  podmiotów sportowych z terenu gminy wynosi łącznie 24.000 zł. ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące  zł.)
3.    Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 29.12.2017 r. do godz. 12.00.  Wnioski na odpowiednim formularzu należy składać w Urzędzie Gminy w Tokarni.
( Ilość odsłon 67)
(Czytaj więcej... | 3348 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie pomocy społecznej
Informacje1.  Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie przez Wójta Gminy Tokarnia organizacjom pozarządowym oraz prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania publicznego pn. ,,Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” realizowanego w ramach  prowadzenia ośrodka wsparcia – klubu samopomocy  dla osób starszych.
( Ilość odsłon 64)
(Czytaj więcej... | 11307 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Ogłoszenie o konkursie ofert
InformacjeNa podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r, poz. 1875);  art. 13 ust 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2016, poz. 239 ze  zm. ) oraz uchwały Nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Tokarnia z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 Wójt Gminy Tokarnia ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy w zakresie :
1. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania tj.:
- organizowanie czasu wolnego oraz wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
- organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i sportowym mających na celu integrację,
  osób niepełnosprawnych z ludźmi zdrowymi.
2. Kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji tj.:
- organizowanie i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,
- organizowanie koncertów, konkursów, przeglądów, wystaw o charakterze kulturalnym,
- wydawanie niskonakładowych publikacji oraz przygotowywanie materiałów Informacyjnych, płyt o charakterze regionalnym i promocyjnym.
3. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj.:
- prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i udział w zawodach i turniejach sportowych,
- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla  mieszkańców gminy o charakterze ogólnodostępnym, umożliwiającym rodzinne spędzanie wolnego czasu.
4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
            - prowadzenie zajęć i organizowanie czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych oraz integracja środowiskowa;
( Ilość odsłon 69)
(Czytaj więcej... | 7803 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Konsultacje projektów
InformacjeKonsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Wójt Gminy Tokarnia przedstawia do publicznej konsultacji Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Ogłoszenie o konsultacjach

( Ilość odsłon 38)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Aktualności: Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów - LGD
InformacjeStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa działające na terenie gmin: Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim, Tokarnia, Lubień informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. Promocja obszaru LGD Turystyczna Podkowa i promowanie współpracy między podmiotami zaangażowanymi w turystykę i rekreację.
Pełna treść ogłoszenia
( Ilość odsłon 67)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Profilaktyka chorób krążenia i cukrzycy- bezpłatne badania!
Informacje Głównymi przyczynami zgonów w Polsce są choroby układu krążenia, stanowią one aż około 50% przyczyn wszystkich zgonów. Cukrzyca z kolei, staje się chorobą społeczną, której skutki prowadzą do znacznego inwalidztwa oraz przedwczesnych zgonów w skutek jej powikłań. Na cukrzycę choruje ponad 2 mln osób, z czego połowa z nich jest tego nieświadoma. Dlatego też Starostwo Powiatowe w Myślenicach zachęca do skorzystania z bezpłatnych badań w ramach profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy realizowanego wraz z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II. W bieżącym roku jest on współfinansowany z Budżetu Powiatu Myślenickiego, Budżetu Gminy Sułkowice, Gminy Lubień, Gminy Tokarnia i Gminy Wiśniowa.
( Ilość odsłon 34)
(Czytaj więcej... | 2640 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: Zimowe utrzymanie dróg - zaproszenie do składania ofert
InformacjeWójt Gminy Tokarnia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi utrzymania zimowego dróg oraz chodników na terenie Gminy Tokarnia
Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi drukami i projektem umowy
( Ilość odsłon 71)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: GOPS w Tokarni poszukuje rodzin wspierających
InformacjeGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni zobowiązany Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.
Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.
( Ilość odsłon 87)
(Czytaj więcej... | 2928 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: ARiMR - pomoc dla producentów drzew i krzewów owocowych
InformacjeAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuję, iż będzie udzielała pomocy  producentom drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, którzy zostali poszkodowani w wyniku wiosennych przymrozków 2017 r.
Wnioski będzie można składać w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego  od dnia 13 września 2017 r.  do dnia 27 września 2017 r.

O przyznanie wsparcia będą mogli starać się producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych.
( Ilość odsłon 52)
(Czytaj więcej... | 2535 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
LGD TURYSTYCZNA PODKOWA

WFOŚiGW w Krakowie

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Telewizja Powiatowa

Gminy Partnerskie
Gmina Drocourt

Informacje GUS

Badania Rolnicze
Badania Ankietowe

MRPO Budowa Sali Gimnastycznej

POMOC - DOŻYWIANIE
WIELOLETNI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020
CEIDG

Krajowa Administracja Kasowa

MIKROPORADY

Centrum Informacji Turystycznej

Psy do adopcji


Psy do adopcji w Krzczonowie po tragicznie zmarłym właścicielu.
Więcej informacji - UG Tokarnia tel. 122747022, wew. 31

Punkt Konsultacyjny
PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE

Budowa kanalizacjji sanitarnej

PRZEMOC W RODZINIE

Stowarzyszenie
KRS 0000203622

Konto: KBS O/Pcim 91859100070230047000210001


Harmonogram Wywozu Odpadów 2018

VIII Konkurs Poetycki
Regulamin konkursu

JUŻ PŁYWAM

Zakup samochodu dla OSP Tokarnia
Pomoc finansowa przy realizacji zadania pn: "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarni"
Karta Dużej Rodziny
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w w pok. nr 4 w Urzędzie Gminy w Tokarni.

BIEZPIECZNY i AKTYWNY SENIOR
Ulotka Bezpieczny i Aktywny Senior
Informator Bezpieczny i Aktywny Senior

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej

BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA SAMOCHODY STRAŻACKIE

Konferencja

Website engine code is copyright by PHP-Nuke.
Prawa autorskie: Gmina Tokarnia.
Webmaster: Dariusz Dragosz
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.
Tworzenie strony: 0.10 sekund