Home
Home
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Your Account
Cyfrowy Urząd
Forums
Forum
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 122747022
fax. 122747025
mail: sekretariat@tokarnia.info.pl
www.bip.malopolska.pl/ugtokarnia

PREZENTACJA GMINY
 
Położenie
Gospodarka
Sołectwa
Turystyka
Kultura
Zabytki
Kalwaria Tokarska
Galerie

AKTUALNOŚCI
Aktualności - archiwum
Statystyki
Zawartość
Forum
Aktywność Szansą na Sukces

Wszystkich wejść
Otrzymaliśmy
4172480
odsłon strony od Grudzień 2005

SZUKAJ
Typ wyszukiwania


Zaawansowane

PETYCJE

Odnośniki
Parafia Rzymskokatolicka
w Krzczonowie
www.krzczonow.diecezja.pl

Gimnazjum w Tokarni
www.tokarnia.edu.pl

Parafia Rzymskokatolicka
w Skomielnej Czarnej
www.skom.pogotowie.org
/index0.html


Szkoła Podstawowa
w Krzczonowie
www.spkrzczonow.
republika.pl

Gimnazjum w Krzczonowie
www.gimkrzczonow.
w.interia.pl

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Tokarnia
www.sptok.republika.pl

Szkoła Podstawowa
w Skomielnej Czarnej

Samorządowe Pzedszkole w Tokarni
INFROMACJE - ODPADY
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 12 2747022 wew. 31
 
AKTUALNOŚCI


DEKLARACJE


PRZEPISY PRAWNE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

STOP POŻAROM TRAW

Ostrzeżenia meteorologiczne

Aktualności: Co to jest PSZOK i dlaczego musi powstać w Gminie Tokarnia?
Informacje PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy mogą pozostawiać odpady, których nie można oddać w ramach  co miesięcznej zbiórki odpadów organizowanej w workach i pojemnikach.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 3 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ustawie wskazano dwa warunki, jakie spełniać musi PSZOK:
1) zapewniać musi łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
2) zapewniać musi przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak:
•    przeterminowane leki i chemikalia,
•    zużyte baterie i akumulatory,
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
•    meble i inne odpady wielkogabarytowe,
•    zużyte opony,
•    odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

PSZOK to nie wysypisko śmieci. PSZOK zastąpi organizowaną dwa razy do roku zbiórkę odpadów gabarytowych oraz niebezpiecznych.
( Ilość odsłon 104)
(Czytaj więcej... | 3946 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 3)
Aktualności: Nabór na urzędników wyborczych
InformacjePrzedłużenie terminu naboru na urzędników wyborczych
Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach
dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.
Zgodnie z art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających
wykształcenie wyższe.

( Ilość odsłon 92)
(Czytaj więcej... | 4471 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Ferie z Ekonomią w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tokarni
Informacje Miło nam poinformować, że nasza szkoła znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, które przystąpiły do projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Jego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie roli banku i funkcji pieniądza. W roku szkolnym 2017/18 projekt adresowany jest do uczniów II i III klas gimnazjów.
( Ilość odsłon 59)
(Czytaj więcej... | 2586 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: 31 stycznia 2018 r. upływa termin złożenia PIT-28
InformacjeNaczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach przypomina, że podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy powinni złożyć zeznanie PIT-28 w terminie do dnia 31 stycznia 2018r.

Zeznanie PIT-28 można wysłać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. To łatwe, szybkie i bezpieczne. Do podpisania zeznania wystarczą dane autoryzujące: NIP, PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia i kwota przychodu wynikająca z dowolnego zeznania rocznego za rok 2016.
( Ilość odsłon 114)
(Czytaj więcej... | 1807 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Przedłużenie terminu składania wniosków
InformacjeInformacja o przedłużeniu terminu składania wniosków dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia

 Wójt Gminy Tokarnia informuje, że termin składania wniosków dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia został przedłużony do dnia 4 lutego 2018 roku do godziny 15.00.

Zarządzenie Nr 1/2018

( Ilość odsłon 141)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)
Aktualności: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego
InformacjeKIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W Tokarni
Poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego
Link do pełnej treści ogłoszenia

( Ilość odsłon 183)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
InformacjeSerdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców do wzięcia udziału w
Programie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
Celem głównym Programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, wymiana doświadczeń. Celem jest również nauka dialogu i umiejętności kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku. Udział w Programie pozwoli na lepsze zrozumienie dzieci, skuteczniejsze porozumiewanie się z nimi, rozwiązywanie konfliktów pomiędzy światem dorosłych i światem dzieci, uczenie się umiejętności wychowawczych.
( Ilość odsłon 116)
(Czytaj więcej... | 1763 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Ogłoszenie o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym
InformacjeOGŁOSZENIE

     Wójt Gminy Tokarnia informuje o wysokości  środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2018 roku w ramach otwartego Konkursu ofert.

( Ilość odsłon 190)
(Czytaj więcej... | 3466 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 5)
Aktualności: PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE TOKARNIA - ankieta
InformacjeOd stycznia 2018 roku samorząd lokalny rozpoczął pracę nad opracowaniem Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tokarnia.

 Poprzedni dokument strategiczny został przyjęty w formie załącznika do Uchwały Nr XXXVII/210/2014 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 maja 2014 roku. W trakcie obowiązywania Programu wszystkie placówki oświatowe miały dostęp do boisk, hal i sal sportowych. Funkcjonował ORLIK i 3 kompleksy boisk sportowych w odrębnych wsiach. Zadania na rzecz przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu, związane z propozycjami aktywnych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży samorząd terytorialny realizuje przy wykorzystaniu środków własnych, dotacji celowych, środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
( Ilość odsłon 153)
(Czytaj więcej... | 2763 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Zmiany i udogodnienia dla rolników
InformacjeWnioski o dopłaty w formie elektronicznej,zamiast wniosku – proste oświadczenia dla małych gospodarstw

Po płatności obszarowe z wnioskiem elektronicznym

Od 2018 r. obowiązywać będzie zasada składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w formie elektronicznej. Służyć do tego będzie aplikacja dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Za pomocą aplikacji eWniosek składa się także wniosek o przyznanie płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020), pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020) oraz wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013).
Do 2020 r. rolnicy, którzy w roku poprzednim składali wniosek o przyznanie płatności, będą jeszcze otrzymywać częściowo wypełnione wnioski papierowe.
( Ilość odsłon 153)
(Czytaj więcej... | 3155 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Informacja Wojewody Małopolskiego
InformacjeZ dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.
Okres przejściowy
Przejęliśmy ok. 68 tysięcy spraw niezałatwionych przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Stanowi to dla nas ogromne wyzwanie. Planujemy jednak możliwie szybkie uporządkowanie przejętych spraw i zreorganizowanie sposobu ich załatwiania. Chcemy, aby gminy mogły jak najszybciej przystąpić do wypłacania wszystkich należnych świadczeń. Oczywiście nie nastąpi to od razu. Wobec skali zadania z pewnością początki będą trudne.
Już teraz dziękujemy za Państwa wyrozumiałość i współpracę.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Mamy przy tym nadzieję, że – w oparciu o analizę danych – uda nam się wypracować standardy informowania Państwa o przewidywanym czasie realizacji sprawy, który oparty będzie o ujednolicone i zobiektywizowane zasady kolejności rozpatrywania spraw.
( Ilość odsłon 157)
(Czytaj więcej... | 2544 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Wspieranie osób w podeszłym wieku - wybór podmiotu
InformacjeWójt Gminy Tokarnia ogłasza, że w Konkursie  na:

 „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą „ realizowanego w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia- klubu samopomocy w 2018 roku został wyłoniony podmiot:

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych wsi Krzczonów, 32-435 Krzczonów 349 (wysokość przyznanej kwoty na realizację: 157 264,00 zł) do realizacji zadania na terenie Gminy Tokarnia.


Wójt Gminy Tokarnia
                                                                                 Władysław Piaściak   
Tokarnia 29.12.2017 rok

( Ilość odsłon 137)
(Czytaj więcej... | Aktualności | Wynik: 0)
Rusza III Edycja programu „Nasz Start z Fundacją ARTS i State Street”
InformacjeJuż po raz kolejny, Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS organizuje projekt „Nasz Start z Fundacją ARTS i State Street”. Obejmuje on szereg modułów tematycznych takich jak angielski, grafikę, autoprezentację, savoir-vivre czy spotkania networkingowe.
Udział w nim jest darmowy i skierowany do osób w wieku 16-25 lat.
( Ilość odsłon 134)
(Czytaj więcej... | 1107 bajtów więcej | Wynik: 0)
Aktualności: Ogłosznie o naborze projektów - wspieranie sportu kwalifikowanego
Informacje     Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 30 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 201, poz. 1875) oraz na podstawie Uchwały Nr VII/35/2011 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 marca 2011 roku ogłasza nabór projektów dotyczących wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Tokarnia w 2018 roku.  

1.    Projekty dotyczą wspierania finansowego sportu kwalifikowanego          ( w rozumieniu ustawy o sporcie kwalifikowanym) dla podmiotów działających na terenie Gminy Tokarnia i dla jej mieszkańców.
2.    Maksymalna kwota przeznaczona w 2018 roku na dofinansowanie działalności dla wszystkich  zakwalifikowanych do dofinansowania  podmiotów sportowych z terenu gminy wynosi łącznie 24.000 zł. ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące  zł.)
3.    Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 29.12.2017 r. do godz. 12.00.  Wnioski na odpowiednim formularzu należy składać w Urzędzie Gminy w Tokarni.
( Ilość odsłon 192)
(Czytaj więcej... | 3348 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
Aktualności: Ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie pomocy społecznej
Informacje1.  Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie przez Wójta Gminy Tokarnia organizacjom pozarządowym oraz prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania publicznego pn. ,,Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” realizowanego w ramach  prowadzenia ośrodka wsparcia – klubu samopomocy  dla osób starszych.
( Ilość odsłon 192)
(Czytaj więcej... | 11307 bajtów więcej | Aktualności | Wynik: 0)
LGD TURYSTYCZNA PODKOWA

WFOŚiGW w Krakowie

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Telewizja Powiatowa

Gminy Partnerskie
Gmina Drocourt

Informacje GUS

Badania Rolnicze
Badania Ankietowe

MRPO Budowa Sali Gimnastycznej

POMOC - DOŻYWIANIE
WIELOLETNI PROGRAM WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020
CEIDG

Krajowa Administracja Kasowa

MIKROPORADY

Centrum Informacji Turystycznej

Znaleziono psa

14.03.2018  ZNALEZIONO PSA W MIEJSOWOŚCI TOKARNIA (W OKOLICACH OSIEDLA TARNÓW ) – BLIŻSZE INFORMACJE – URZAD GMINY TOKARNIA, POKÓJ NR 6, 12 2747024 wew.31

Punkt Konsultacyjny
PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE

Budowa kanalizacjji sanitarnej

PRZEMOC W RODZINIE

Stowarzyszenie
KRS 0000203622

Konto: KBS O/Pcim 91859100070230047000210001


Harmonogram Wywozu Odpadów 2018

IX Konkurs Poetycki
Regulamin konkursu

JUŻ PŁYWAM

Zakup samochodu dla OSP Tokarnia
Pomoc finansowa przy realizacji zadania pn: "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarni"
Karta Dużej Rodziny
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
Wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w w pok. nr 4 w Urzędzie Gminy w Tokarni.

BIEZPIECZNY i AKTYWNY SENIOR
Ulotka Bezpieczny i Aktywny Senior
Informator Bezpieczny i Aktywny Senior

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej

BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA SAMOCHODY STRAŻACKIE

Konferencja

Website engine code is copyright by PHP-Nuke.
Prawa autorskie: Gmina Tokarnia.
Webmaster: Dariusz Dragosz
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.
Tworzenie strony: 0.15 sekund