Home
Home
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Your Account
Cyfrowy Urząd
Forums
Forum
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 122747022
fax. 122747025
mail: sekretariat@tokarnia.info.pl
www.bip.malopolska.pl/ugtokarnia

PREZENTACJA GMINY
 
Położenie
Gospodarka
Sołectwa
Turystyka
Kultura
Zabytki
Kalwaria Tokarska
Galerie

AKTUALNOŚCI
Aktualności - archiwum
Statystyki
Zawartość
Forum
Aktywność Szansą na Sukces

Wszystkich wejść
Otrzymaliśmy
4323881
odsłon strony od Grudzień 2005

SZUKAJ
Typ wyszukiwania


Zaawansowane

PETYCJE

Odnośniki
Parafia Rzymskokatolicka
w Krzczonowie
www.krzczonow.diecezja.pl

Gimnazjum w Tokarni
www.tokarnia.edu.pl

Parafia Rzymskokatolicka
w Skomielnej Czarnej
www.skom.pogotowie.org
/index0.html


Szkoła Podstawowa
w Krzczonowie
www.spkrzczonow.
republika.pl

Gimnazjum w Krzczonowie
www.gimkrzczonow.
w.interia.pl

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Tokarnia
www.sptok.republika.pl

Szkoła Podstawowa
w Skomielnej Czarnej

Samorządowe Pzedszkole w Tokarni
INFROMACJE - ODPADY
KONTAKT
Urząd Gminy w Tokarni
32-436 Tokarnia 380
tel. 12 2747022 wew. 31
 
AKTUALNOŚCI


DEKLARACJE


PRZEPISY PRAWNE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

STOP POŻAROM TRAW

Ostrzeżenia meteorologiczne

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH
KPP w Myślenicach informuje, że dla Gminy Tokarnia został opracowany plan działań priorytetowych obejmujący następujące zagadnienie:
  • Niestosowanie się do przepisów prawa przez osoby spożywające alkohol w miejscach do tego niewyznaczonych w miejscowości Krzczonów oraz kierowanie osób uzależnionych od spożywania alkoholu/ narkotyków do GKRPA w Tokarni.
  • Niestosowanie się do przepisów Art. 43' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi  oraz innych przepisów porządkowych w rejonie Kościoła, w szczególności w rejonie pobliskich placówek handlowych oraz przystanku autobusowego w miejscowości Skomielna Czarna

PORTAL IRZplus


Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet dotyczących zdarzeń zwierzęcych.

Aktualności: Ogłoszenie o konkursie ofert w zakresie pomocy społecznej
Informacje1.  Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie przez Wójta Gminy Tokarnia organizacjom pozarządowym oraz prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania publicznego pn. ,,Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” realizowanego w ramach  prowadzenia ośrodka wsparcia – klubu samopomocy  dla osób starszych.

2.  Opis i warunki realizacji zadania:
1)    Ośrodek będzie działać w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2)  Przerwa w działaniu ośrodka na czas wakacji: 01.08.2018 – 31.08.2018
3)   Ośrodek będzie działać w następującej formie:
- OWS Krzczonów - Zawadka ( liczba uczestników: 25 osób, zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu w Krzczonowie, raz w tygodniu w Zawadce)
- OWS Tokarnia -Więciórka ( liczba uczestników:24 osób, zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu w Tokarni, raz w tygodniu w Więciórce)
- OWS Skomielna Czarna - Bogdanówka ( liczba uczestników: 15 osób, zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu w Skomielnej Czarnej, raz w tygodniu w Bogdanówce).
4)  Łączna liczba osób objętych wsparciem wynosi 64 osoby
5)  Ośrodek, w którym będzie realizowane zadanie, jest ośrodkiem w rozumieniu art. 51 ust. 4 w związku z art. 106 ust. 2 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ.U. z 2016 poz. 930 późn. zm.)
6)  W ramach spotkań realizowane powinny być zajęcia, które umożliwiają:
a) aktywizację i integrację  osób starszych z dziećmi i młodzieżą
b) wymianę wiedzy i doświadczeń osób starszych z dziećmi i młodzieżą
c) rozwój zdolności, umiejętności i wszelkiego rodzaju potencjałów tkwiących zarówno w osobach starszych jak również dzieciach i młodzieży
d) wzrost aktywności społecznej i zagospodarowanie wolnego czasu osób starszych oraz dzieci i młodzieży
e) wzrost poczucia własnej wartości i przydatności dla rozwoju młodego pokolenia przez osoby starsze
f) rozwój osobowości oraz wzrost szacunku dla osób starszych wśród dzieci i młodzieży
g) wzrost aktywności fizycznej i poprawa stanu zdrowia i samopoczucia osób starszych, dzieci i młodzieży
h) zdobycie lub rozwinięcie umiejętności korzystania z nowych technologii przez osoby starsze ( w tym głównie obsługi komputera, telefonu komórkowego, aparatów cyfrowych itp.)
i) poszerzenie wiedzy dotyczącej kultury ludowej, historii wśród dzieci i młodzieży
j) rozwój nowych umiejętności w zakresie rękodzielnictwa, muzyki, tańca, śpiewu itp.
k) likwidacja barier i stereotypów względem dzisiejszej młodzieży wśród osób starszych, oraz stereotypów dot. osób starszych wśród dzieci i młodzieży.
l) wzrost aktywności intelektualnej, poszukiwania alternatywnych i ciekawych sposobów rozwoju osobistego obu grup korzystających z ośrodków wsparcia – klubów samopomocy.
7) W okresie od otwarcia ośrodka do zakończenia miesiąca kalendarzowego następującego po pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym działania ośrodka wysokość dotacji za dany miesiąc wynosi zależnie od frekwencji uczestników w tym miesiącu:
a) frekwencja na poziomie 100 % - 50 % - 100% dotacji wyliczonej dla ośrodka
b) frekwencja na poziomie 50 % i mniej - 75% dotacji wyliczonej dla ośrodka.
8) Frekwencja będzie ustalana na podstawie list obecności prowadzonych w ośrodku wsparcia. Jako ważne będą traktowane wyłącznie podpisy osób, które złożyły wcześniej deklarację uczestnictwa w ośrodku. Dozwolone jest posiadanie większej liczby deklaracji uczestnictwa w stosunku do liczby osób dotowanych, gdyż taka sytuacja pozwoli na pełne wykorzystanie miejsc w przypadku absencji części uczestników.
9) Zadaniem ośrodka ma być prowadzenie działań o charakterze  samopomocowym z akcentem na interakcję pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą lub dziećmi  i podjęcie  działań, których celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy  osobami w podeszłym wieku i młodzieżą.
10) Działalność  ośrodka będzie prowadzona z zachowaniem poniższych wymogów:
a)    uczestnikami zajęć winny być osoby starsze, sugeruje się wiek powyżej 50 roku życia oraz dzieci i młodzież ucząca się,
b)    liczba miejsc w ośrodku dotyczy wyłącznie udziału osób starszych a realizowanie interakcji pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą lub dziećmi może następować poprzez nawiązanie współpracy ośrodka wsparcia z funkcjonująca na terenie świetlicą szkolną albo w inny sposób organizowany w zajęciach dzieci.
c)    wymagane jest zapewnienie odpowiedniej liczby pomieszczeń do spotkań oraz odpowiednich warunków sanitarnych,
d)    zapewnienie możliwości przygotowania gorących napojów,
e)    zapewnienie dostępu do prasy codziennej i komputera,
f)    kierownik ośrodka powinien posiadać kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ww. ustawy, to jest 3-letni staż w pomocy społecznej i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,
g)    w ośrodku w razie takiej konieczności można zatrudnić dodatkowych opiekunów na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną,
h)    liczba opiekunów realizujących swoje zadania w tym samym czasie nie może być większa niż liczba spotykających się w tym czasie grup uczestników,
i)    ośrodek jest zobowiązany prowadzić dokumentację potwierdzającą prowadzenie zajęć, składającą się, w szczególności, z dziennika zajęć, deklaracji uczestników i listy obecności.
11)    Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania, o których mowa w § 2, mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane bezpośrednio z działalnością ośrodka, w tym z integracją międzypokoleniową.
12)    Do 50% środków dotacji może być przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie, w tym etat kierownika i inne umowy (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne).
3.    Wnioskodawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu zadań merytorycznych ośrodka wsparcia-klubu samopomocy.

Rozdział II
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

§2

1.  Zlecenie realizacji zadania publicznego, o którym mowa w §1 nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
2.    Wójt Gminy Tokarnia przeznacza  na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1 środki finansowe w kwocie 157,264 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery zł. zł).

Rozdział III
                    Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy

                                                           §3

Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są:
1.  Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  O działalność                                      pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz. 239 z późn. zm.),
2.   Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie  przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku  Państwa do innych  kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności  pożytku publicznego,
3.    Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego ,
4.    Spółdzielnie socjalne,
5.    Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie  przepisów ustawy  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2010 r. Nr. 127  poz. 857 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr. 175 poz. 1362 z późn. zm.)

§4

Do konkursu mogą być składane oferty na zadanie, którego realizacja przewidziana jest od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§5

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert  w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach, opisanych nazwą zadania (w brzmieniu jak w § 1 niniejszego regulaminu), w terminie do 27. 12. 2017 r. do godz. 12.00  na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380, pok. nr 11A -sekretariat.

2.    Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016, poz. 1300).

3.    Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie, o którym mowa w ust. 1 oraz oferty kompletne.

4.    Złożenie ofert  nie jest równoznaczne  z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

§6
Przyznana dotacja nie może być wykorzystywana na inne cele, niż wymienione w § 1

Wójt Gminy Tokarnia

Wysłano dnia 01-12-2017 o godz. 14:15:35 przez DDragosz

 
Pokrewne linki
· Więcej o Informacje
· Napisane przez DDragosz


Najczęściej czytany artykuł o Informacje:
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Skomielnej Czarnej


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 Wyślij ten artykuł do znajomych Wyślij ten artykuł do znajomych


Pokrewne tematy

Aktualność z terenu Gminy Tokarnia

Website engine code is copyright by PHP-Nuke.
Prawa autorskie: Gmina Tokarnia.
Webmaster: Dariusz Dragosz
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.
Tworzenie strony: 0.04 sekund